Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3531. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina, stran 10679.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06, 45/05) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 26. redni seji dne 15. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa cilje in ukrepe za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, upravičence, upravičene stroške, pogoje in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov ter nadzor nad izvajanjem ukrepov na območju Občine Tišina na podlagi:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3–22; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES) (v nadaljevanju: državna pomoč).
2. člen
(Način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(Oblika pomoči)
(1) Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v obliki dotacije.
(2) Pomoči, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 10. do 12. člena tega pravilnika, so državne pomoči.
4. člen
(Izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, kot so opredeljeni v 2. točki 2. člena Uredbe 1857/2006/ES;
– »kmetijska gospodarstva« pomenijo kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1857/2006/ES, v Republiki Sloveniji in so mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008/ES z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214, z dne 9. 8. 2008, str. 3–47) (v nadaljevanju: Uredba 800/2008/ES);
– »mala in srednja podjetja« pomeni podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Uredbe 800/2008/ES;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kot so določena v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 1698/2005/ES), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3);
– »podjetje v težavah« je podjetje oziroma kmetijsko gospodarstvo, za katero se šteje, da je v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);
– »podjetja v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči«, pomeni podjetja, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, dokler taka pomoč ni povrnjena, skupaj z zamudnimi obrestmi;
– »društva« so pravne osebe, ki so registrirane po zakonu o društvih in se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in razvojem podeželja na območju občine.
5. člen
(Vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
A. Državne pomoči za:
– plačilo zavarovalnih premij;
– arondacijo – zaokrožitev zemljišč;
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
B. Ostali ukrepi:
– delovanje društev, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in podeželja.
6. člen
(Splošni cilji pomoči)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja so:
– zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
– ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
– izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.
7. člen
(Upravičenci do pomoči in izvajalci subvencioniranih storitev)
A. Državne pomoči:
1. Upravičenci do pomoči iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I Uredbe št. 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
2. Izvajalci subvencioniranih storitev oziroma pomoči iz 12. člena tega pravilnika so:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev in aktivnosti iz 12. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: registrirani izvajalci),
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
B. Do pomoči iz 14. člena tega pravilnika so upravičena društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
C. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– podjetja v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
– velika podjetja, oziroma podjetja z več kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom večjim od 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki presega 43 milijonov EUR,
– za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije,
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
8. člen
(Nujnost državnih pomoči)
Državna pomoč iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika bo odobrena le za dejavnosti in storitve, opravljene oziroma prejete po izdelavi in objavi tozadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES, pravilno predloženi vlogi za pomoč ter po izdanemu pravnemu aktu, s katerim se pomoč odobri (sklep ali odločba) in sklenitvi pogodbe.
9. člen
(Splošna določila)
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru 7. člena tega pravilnika oziroma v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira oziroma v primeru, da je sredstva pridobil oziroma je v postopku pridobivanja le-teh, navesti višino sredstev.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let (velja samo za državne pomoči).
II. UKREPI
II A. DRŽAVNE POMOČI
10. člen
(Pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
Predmet pomoči je sofinanciranje zavarovalnih premij v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (v nadaljevanju: Uredba Vlade RS) za tekoče leto.
Namen pomoči je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
Cilj pomoči je vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj živali.
Upravičenci do pomoči so opredeljeni v prvem pododstavku prvega odstavka 7. člena tega pravilnika in sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti so pogoji iz Uredbe Vlade RS za tekoče leto.
Upravičeni stroški vključujejo stroške sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali pred boleznimi.
Pomoč se ne dodeli:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč občine znaša razliko med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni.
Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov bodo opredeljene v javnem razpisu glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
11. člen
(Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč)
Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo oziroma zaokrožitvijo kmetijskih zemljišč.
Namen pomoči je vzpodbuditi menjavo kmetijskih zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi v občini in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Cilj pomoči je s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičenci do pomoči: so opredeljeni v prvem pododstavku prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Splošni pogoji upravičenosti:
– krijejo se stroški, pravnih in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Pomoč se ne dodeli:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine;
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov dejansko nastalih pravnih in upravnih postopkov.
Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov:
– Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov bodo opredeljene v javnem razpisu glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
12. člen
(Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju)
Predmet pomoči so:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na njih, publikacij, katalogov in spletišč;
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Namen pomoči je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Cilji pomoči so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja ter omogočitev nadomeščanja na kmetiji v primeru bolezni in dopusta.
Upravičenci do pomoči so opredeljeni v prvem pododstavku prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Izvajalci subvencioniranih storitev (v nadaljevanju: izvajalci) so opredeljeni v drugem pododstavku prvega odstavka 7. člena tega pravilnika. Občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci do povračila stroškov nadomeščanja (iz druge alineje prvega odstavka tega člena) morajo k vlogi predložiti dokazila, opredeljena in zahtevana z javnim razpisom;
– izvajalci tehnične podpore morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten program dela oziroma predračune ter ostala dokazila, opredeljena in zahtevana z javnim razpisom;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški so:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in izvajanja programa za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se pomoč dodeli za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se med upravičene stroške štejejo:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini.
4. Stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji.
5. Na področju storitev nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se pomoč dodeli za:
– stroške dela najete delovne sile,
– stroške strojnih storitev.
Pomoč se ne dodeli:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za tiste aktivnosti (na primer svetovanje), ki jih izvajajo javne službe in so financirane s strani državnega proračuna.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov bodo opredeljene v javnem razpisu glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
13. člen
(Kumulacija oziroma združevanje pomoči)
(1) Najvišji zneski državne pomoči iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi 1857/2006/ES ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(2) V zvezi z istimi stroški se državna pomoč iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika ne sme kumulirati (v nadaljevanju: združevati) z drugo državno pomočjo po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije ali s finančnimi prispevki Republike Slovenije, vključno s tistimi iz drugega pododstavka prvega odstavka 88. člena Uredbe 1698/2005/ES, ali s finančnimi sredstvi Evropske unije v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo 1857/2006/ES.
3. Državna pomoč iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika se ne sme združevati s pomočjo de minimis v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. 12. 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljevanju: Uredba 1535/2007/ES) glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo ES 1857/2006/ES in s tem pravilnikom.
II B. OSTALI UKREPI
14. člen
(Delovanje društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva)
Predmet pomoči:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Namen in cilj pomoči:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev in s tem dolgoročno dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Upravičenci do pomoči so opredeljeni v drugem odstavku 7. člena tega pravilnika.
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine,
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
Posebni pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam vseh članov društva (ime in priimek ter naslov), na katerem so posebej označeni člani iz območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve, računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja kmetijstva in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski material, potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …;
– stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora ipd. društva/združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s potnimi stroški).
Pomoč se ne dodeli za:
– izvajanje izobraževanj, usposabljanj, tečajev ipd., katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti;
– sofinanciranje stroškov organiziranja raznih sejmov, razstav, delavnic, prireditev, kvizov, iger, srečanj, strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oziroma stroškov udeležbe na njih (vključno s potnimi stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače);
– sofinanciranje promocijskega materiala (reklamne majice …) za potrebe udeležbe članov društva na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, srečanjih, igrah, strokovnih ekskurzijah, izletih …;
– sofinanciranje stroškov srečanj članov društva;
– sofinanciranje stroškov izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe prijave društva na razpise;
– stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu (plačilo tajnici …).
Višina pomoči:
– znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov,
– odstotek odobrenih sredstev se določi glede na število članov iz Občine Tišina v društvu/združenju.
Znesek pomoči: se določi z javnim razpisom.
III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR UPRAVIČENCEV
15. člen
(Postopek za dodelitev pomoči)
(1) Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo.
(2) Javni razpis bo odprt do roka določenem v javnem razpisu.
(3) Občina poroča ministrstvu pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih, kot je to določeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
16. člen
(Javni razpis)
(1) Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Javni razpis mora biti objavljen, skladno s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati naslednje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
17. člen
(Imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
(1) Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine.
(2) O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in predlagana višina, sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
18. člen
(Odločitev o vlogah)
(1) Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen z javnim razpisom.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
(3) Na podlagi zapisnika iz 17. člena tega pravilnika o vloženih zahtevkih odloči in izda sklep o dodelitvi sredstev direktor občinske uprave najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.
(4) V sklepu o dodelitvi sredstev se opredeli namen, višina odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen ukrep.
(5) Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve.
(6) Pristojni organ za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
19. člen
(Sklepi in pogodba)
Na podlagi izdanih sklepov o dodelitvi sredstev občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
20. člen
(Vračilo sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev, dodeljenih upravičencu, se določijo v pogodbi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Začetek uporabe)
Določbe 10., 11. in 12. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati po objavi vpisne številke in povzetka podatkov zadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Župan o tem objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
(Začetek veljavnosti)
(1) Ta pravilnik začne veljati enaindvajseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za obdobje veljavnosti Uredbe 1857/2006/ES.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 93/07, 45/11, 56/11).
Št. 007-0025/2013
Tišina, dne 18. novembra 2013
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost