Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3504. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2012, stran 10632.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 14. redni seji dne 15. 11. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobje za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2012.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2012 znašajo:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      | Realizacija|
|    |                     |     2012|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/podskupina kontov        |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   920.935|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   834.773|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   748.582|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   708.462|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    26.736|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    13.207|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |     178|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    86.191|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    23.214|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     204|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    5.575|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    32.649|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    24.548|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |     117|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |     117|
|    |in neopredmetenih sredstev        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |    86.045|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |    69.774|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    16.270|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   819.287|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   234.289|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    53.723|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    8.575|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   160.491|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    11.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   355.432|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    13.491|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   203.414|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|    18.801|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   119.726|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   205.800|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   205.800|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    23.767|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |    15.395|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    8.372|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |   101.647|
|    |PRIMANJKLJAJ)              |       |
|    |(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj  |       |
|    |odhodki)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |    94.190|
|    |(I.–7102) – (II.–403–404) (Skupaj    |       |
|    |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|    |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |   245.052|
|    |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V) |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   101.647|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)      |   –101.647|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    5.295|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2012 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2013
Dobje, dne 29. marca 2013
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti