Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3515. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«, stran 10645.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – popr.) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04). Območje za stanovanja znotraj ureditvenega območja za poselitev je prednostno namenjeno stanovanjem za stalno bivanje ter spremljajočim dejavnostim. Med možne dopolnilne dejavnosti spadajo tudi trgovina osnovne oskrbe, vrtec, otroško igrišče, večnamensko igrišče, prostori krajevne skupnosti, prostori društev, domovi za ostarele občane, sekundarna (počitniška) stanovanja, osebne obrtne storitve; možne so tudi vse dopolnilne dejavnosti, ki so sprejemljive za stanovanjsko okolje: samopostrežne in specializirane trgovine, šole, športna igrišča, poslovni prostori, nemoteče servisne dejavnosti itd.
Območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08; v nadaljevanju: ZN).
Občina pristopa k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) skladno s potrjeno Poslovno politiko Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (v nadaljevanju: JSS) za srednjeročno obdobje 2012–2016 in sicer z namenom, da obstoječo namembnost prilagodi povečanim potrebam po neprofitnih stanovanjih s spremembo programa dejavnosti območja ter racionalnejšo izrabo razpoložljivih površin, predvsem višinskih gabaritov.
Občina pristopa k sprejemu OPPN z namenom, da obstoječo namembnost prilagodi programom, za katere je izkazan interes in so v skladu z izhodišči in usmeritvami, podanimi v prostorskih sestavinah planskih dokumentov.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet in programska izhodišča
Osnovni koncept nove programske zasnove glede na obstoječi ZN je obstoječo namembnost smotrno prilagoditi in uskladiti z dejansko izkazanimi interesi in potrebami, ki so se pojavili na območju ter ponovno preučiti ureditev komunalne infrastrukture. Predvidena je fazna izgradnja nove stanovanjske soseske z okvirno 150 neprofitnimi najemniškimi stanovanji. Uskladitev namembnosti bo omogočila določitev novih vsebin neizkoriščenega urbanega prostora ter s tem učinkovitejšo izrabo razpoložljivih površin.
Okvirno ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 1983/4, 1982/7, 1982/8, 1981/14, 1981/13, 1981/12, 1981/11, 1970/2, 1970/5, vse k.o. Semedela.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo ZN in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju Mestne občine Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev.
Strokovne podlage in idejne rešitve izdelajo načrtovalec in projektanti posameznih idejnih rešitev, ki jih izbere pripravljavec oziroma zagotovi pobudnik. Pobudnik po potrebi zagotovi tudi izdelavo geodetskega načrta za izdelavo akta.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni akt potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko predpisanimi vsebinami in postopki v okviru izdelave in sprejema akta izdelajo vsa gradiva in izpeljejo vsi koraki za okoljsko ovrednotenje in optimizacijo predvidene prostorske ureditve.
4. Faze in roki za pripravo
Terminski plan je narejen ob upoštevanju minimalnih zakonskih rokov za posamezne obvezne faze izdelave sprememb in dopolnitev akta in čas za izdelavo strokovnih podlag, vrednotenje variantnih rešitev. Terminski plan je okviren; zaradi zahtev po izdelavi morebitnih dopolnitev in dodatnih strokovnih podlag, usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora ter prilagajanja terminom sklicev občinskega sveta lahko pride do zamika posameznih faz oziroma končnega roka sprejema sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
Pobudnik oziroma investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem na podlagi pripravljene idejne zasnove predvidene ureditve pripravi osnutek sprememb in dopolnitev akta in ga posreduje občini v potrditev. Na potrjeni osnutek se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, vključno s strokovnimi podlagami nosilcev s področja njihove pristojnosti.
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Faza             |Nosilec      |Rok      |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave   |UOP, župan    |       |
|OPPN             |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem   |Župan       |       |
|glasilu in svetovnem spletu, |         |       |
|MOP             |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava osnutka       |Načrtovalec    |30 dni    |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |UOP        |30 dni    |
|prostora za pridobitev    |         |       |
|smernic in pridobitev    |         |       |
|obvestila MOP za varstvo   |         |       |
|okolja o izvedbi celovite  |         |       |
|presoje vplivov       |         |       |
|na okolje          |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Izdelava okoljskega poročila |Izdelovalec OP,  |       |
|na osnutek – na podlagi   |UOP, načrtovalec |       |
|obvestila MOP        |         |       |
|o izvedbi CPVO        |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|– Poziv MOP, pristojno za  |UOP, MOP,     |15 dni    |
|varstvo okolja za presojo  |izdelovalec OP,  |       |
|kakovosti in skladnosti   |načrtovalec    |       |
|okoljskega poročila in    |         |       |
|dopolnjenega osnutka     |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava  |Načrtovalec    |       |
|strokovnih podlag in     |         |       |
|dopolnitev osnutka      |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni   |Župan, UOP    |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni     |         |pričetkom   |
|obravnavi          |         |javne     |
|               |         |razgrnitve  |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in     |UOP, načrtovalec |30 dni    |
|obravnava dopolnjenega    |         |       |
|osnutka z evidentiranjem   |         |       |
|vseh pisnih pripomb     |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Prva obravnava na OS     |Občinski svet   |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava stališč do pripomb |Načrtovalec, UOP, |15 dni po   |
|in predlogov iz javne    |župan       |zaključku   |
|razgrnitve in javne     |         |javne     |
|obravnave          |         |obravnave   |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb  |UOP        |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Izdelava predloga na podlagi |načrtovalec    |       |
|stališč do pripomb ter    |         |       |
|predlogov javnosti      |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev |UOP, načrtovalec |30 dni    |
|urejanja prostora na     |         |       |
|dopolnjen predlog      |         |       |
|in opredelitev pristojnih  |         |       |
|ministrstev o        |         |       |
|sprejemljivosti, v kolikor  |         |       |
|je potrebna celovita presoja |         |       |
|vplivov na okolje      |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|– Pridobitev potrdila od   |         |       |
|ministrstva, pristojno za  |         |       |
|okolje o sprejemljivosti   |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava usklajenega     |Načrtovalec    |       |
|predloga           |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Druga obravnava in sprejem  |Župan, občinski  |       |
|odloka na občinskem svetu  |svet       |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem   |         |       |
|listu            |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN:
obvestilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana;
sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;
naravne vrednote (naravna dediščina):
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
kulturna dediščina:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana,
– v vednost: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran;
področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
cestno omrežje:
– državne ceste:
   – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
   – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
   – v vednost: Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, Koper;
– občinske ceste in javne površine:
   – Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
javna vodooskrba:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
področje distribucije energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik sprememb in dopolnitev je Mestna občina Koper.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor Mestne občine Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1. Akt mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Akt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja akta naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo OPPN
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
6. Objava in začetek veljavnosti
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
Št. 3505-15/2013
Koper, dne 12. novembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta ufficiale RS nn. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – rett.) e in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta Ufficiale RS nn. 90/05 e 67/06, 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la “Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato”
1. Valutazione della situazione esistente, motivi per la predisposizione e base giuridica
La zona d'intervento si sistema ai sensi del Piano a lungo termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nn. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), del Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, nn. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nn. 16/99 e 33/01, Gazzetta ufficiale, nn. 96/04, 97/04). La zona residenziale all'interno della zona d’intervento abitativa è primariamente destinata ad abitazioni per residenza stabile e attività integrative. Possibili attività integrative: commercio, scuola dell'infanzia, parco giochi, campo sportivo (multifunzionali), vani per la comunità locale, vani per le associazioni, casa di riposo per anziani, seconde case (di vacanza), i vani per attività d'imprenditoria; sono altresì ammissibili tutte le attività integrative previste in una zona residenziale, quali: supermercati e negozi specializzati, scuole, campi sportivi, vani commerciali, attività di servizio non rumorose, ecc.
L’area interessata viene sistemata nel rispetto del Decreto sul piano particolareggiato relativo alla Zona sovrastante la Strada della Valle (Bollettino ufficiale, nn. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Gazzetta ufficiale RS, nn. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08; qui di seguito: PP).
Il Comune ha avviato la predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale (qui di seguito: PRPC) sulla base dell’approvata Politica commerciale del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (qui di seguito: FAP) a medio termine per il periodo 2012–2016 con l’intenzione di adeguare l’attuale destinazione d’uso, alla maggiore richiesta di alloggi a canone agevolato con la modifica del programma dell’attività dell’area in questione e un razionale utilizzo delle aree a disposizione, soprattutto dei limiti d’altezza.
Il Comune ha avviato la procedura di approvazione del PRPC con l’obiettivo di adeguare l’attuale destinazione d’uso ai contenuti per i quali sussiste l’interesse e che siano conformi ai presupposti ed agli orientamenti forniti dagli strumenti territoriali dei piani.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d'intervento
Oggetto e basi programmatiche
Il concetto base della nuova sistemazione programmatica rispetto all’attuale PP è di adeguare e armonizzare l’attuale destinazione d’uso con gli interessi e le necessità rilevate sul territorio nonché il riesame della sistemazione attuale dell’infrastruttura fognaria. Si prevede una costruzione in lotti di un nuovo quartiere residenziale con circa 150 nuove abitazioni a canone agevolato. L’armonizzazione della destinazione d’uso permetterà la definizione di nuovi elementi sul territorio urbano non utilizzato e un utilizzo più efficace delle zone a disposizione.
La zona d’intervento approssimativa comprende le particelle catastali o porzioni delle medesime n.: 1983/4, 1982/7, 1982/8, 1981/14, 1981/13, 1981/12, 1981/11, 1970/2, 1970/5 c.c. Semedella.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione del PP e di altri strumenti urbanistici comparabili riferiti al territorio del Comune città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni.
Gli approfondimenti tecnici e i progetti di massima sono attuati dal pianificatore e dai progettisti delle singole soluzioni progettuali, designati dall’ente procedente ovvero garantiti dal promotore. Il promotore provvede se necessario anche alle basi geodetiche occorrenti per la predisposizione del documento.
Qualora, il Ministero, competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il documento in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, vanno realizzati tutti i documenti e tutte le fasi inerenti al vaglio ambientale e all’ottimizzazione delle modifiche ed integrazioni pianificate, come stabilito nei contenuti prescritti dalla legge e nelle procedure in ambito dell’elaborazione e approvazione del documento.
4. Fasi e tempi di predisposizione
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi della predisposizione delle modifiche ed integrazioni del documento in questione, per l’elaborazione degli approfondimenti tecnici e per la valutazione delle varianti di soluzione. Il piano delle scadenze è approssimativo; la richiesta di integrazioni, gli approfondimenti tecnici aggiuntivi, il coordinamento dei singoli enti preposti alla pianificazione del territorio e l’adeguamento delle date di convocazione del consiglio comunale potrebbero comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza nell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla prevista sistemazione della zona, il promotore ovvero l’investitore prepara la bozza delle modifiche ed integrazioni al documento in questione e la sottopone all’approvazione degli organi comunali. Una volta approvata la bozza si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+----------------------------+------------------+---------------+
|Fase            |Amministrazione  |Termine    |
|              |procedente    |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Delibera sull’avvio del   |UAT, Sindaco,   |        |
|PRPC            |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione della     |Sindaco      |        |
|delibera nel bollettino   |         |        |
|ufficiale e sul sito web,  |         |        |
|MAT             |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Predisposizione della bozza |Pianificatore   |30 giorni   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Invito agli enti preposti  |UAT        |30 giorni   |
|alla pianificazione     |         |        |
|territoriale per      |         |        |
|l’acquisizione delle    |         |        |
|direttrici e dell’avviso  |         |        |
|MAT in materia della    |         |        |
|valutazione dell’impatto  |         |        |
|ambientale         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Stesura della relazione   |Realizzatore della|        |
|ambientale riferita alla  |RA, UAT,     |        |
|bozza – in base all’invito |Pianificatore   |        |
|del MAT circa la      |         |        |
|valutazione integrale degli |         |        |
|impatti sull’ambiente    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Invito del MAT,      |UAT, MOP,     |15 giorni   |
|competente per la tutela  |Realizzatore della|        |
|dell’ambiente, a valutare  |RA,        |        |
|la qualita e la conformita |Pianificatore   |        |
|della relazione ambientale |         |        |
|e della bozza integrata   |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Analisi delle direttrici,  |Pianificatore   |        |
|realizzazione degli     |         |        |
|approfondimenti tecnici e  |         |        |
|delle integrazioni alla   |         |        |
|bozza            |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Avviso sull’esposizione al |Sindaco, UAT   |7 giorni    |
|pubblico e sul dibattito  |         |precedenti   |
|pubblico          |         |all’esposizione|
|              |         |al pubblico  |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Esposizione al pubblico e  |UAT, Pianificatore|30 giorni   |
|discussione della proposta |         |        |
|integrata con indicazione  |         |        |
|di tutte le pervenute    |         |        |
|osservazioni scritte    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Prima lettura al Consiglio |consiglio comunale|        |
|comunale          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Preparazione delle prese di |Pianificatore,  |15 giorni   |
|posizione nei confronti   |UAT, sindaco   |dalla     |
|delle osservazioni e dei  |         |conclusione  |
|suggerimenti derivanti   |         |del dibattito |
|dall’esposizione pubblica  |         |pubblico    |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione delle prese  |UAT        |        |
|di posizione nei confronti |         |        |
|delle osservazioni     |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Compilazione della proposta |Pianificatore   |        |
|integrata in base alle   |         |        |
|prese di posizione nei   |         |        |
|confronti delle       |         |        |
|osservazioni e dei pareri  |         |        |
|espressi del pubblico    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Acquisizione dei pareri   |UAT, Pianificatore|30 giorni   |
|degli enti preposti alla  |         |        |
|pianificazione territoriale |         |        |
|in materia della proposta  |         |        |
|integrata e decisione dei  |         |        |
|ministeri competenti    |         |        |
|riguardo l’accettabilita,  |         |        |
|qualora sia necessaria la  |         |        |
|valutazione integrale degli |         |        |
|impatti sull’ambiente    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Acquisizione       |         |        |
|dell’approvazione del    |         |        |
|ministero competente per  |         |        |
|l’ambiente circa      |         |        |
|l’accettabilita       |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Predisposizione della    |Pianificatore   |        |
|proposta integrata     |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Seconda lettura ed     |Sindaco,     |        |
|approvazione del decreto da |consiglio comunale|        |
|parte del consiglio     |         |        |
|comunale          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione del decreto  |         |        |
|nella Gazzetta Ufficiale  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
Enti statali e locali preposti alla sistemazione del territorio, che forniscono le linee guida ed i pareri, ed altri partecipanti alla predisposizione del PRPC:
avviso sull’elaborazione della valutazione integrale degli impatti sull’ambiente:
– Ministero per l’agricoltura ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana;
recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
– Ministero per l’agricoltura ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Sede regionale di Capodistria, Via del porto 12, Capodistria;
beni naturali (patrimonio naturale):
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
patrimonio culturale:
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana,
– per conoscenza: Istituto RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
settore della difesa:
– Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
– Ministero della difesa della RS, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana;
rete stradale:
– strade statali:
   – Ministero dei trasporti; Direttorato per le strade, Langusova 4, 1000 Lubiana,
   – Direzione della RS per le strade, Tržaška 19, Lubiana,
   – per conoscenza: Direzione della RS per le strade, Area di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, Capodistria;
– Strade comunali e superfici pubbliche:
   – Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
approvvigionamento con l’acqua:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria;
ambito delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Vengono inseriti anche altri enti qualora durante la predisposizione del documento risultasse necessario.
Gli enti preposti alla pianificazione territoriale forniscono le linee guida e i pareri allo strumento urbanistico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il promotore delle modifiche e integrazioni è il Comune Città di Capodistria.
L’ente procedente del documento è il Comune Città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 156 e 160 della ZUreP-1. Il documento in questione deve essere elaborato in ossequio alla legge ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Il documento in questione è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e di approvazione del documento in questione, l’ente procedente può commissionare una valutazione eseguita da un esperto della pianificazione territoriale.
5. Obblighi riguardanti il finanziamento e la predisposizione del PRPC
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, la procedura di predisposizione e approvazione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e delle integrazioni del PP è il Comune città di Capodistria, che altresì stanzia i fondi occorrenti alla predisposizione della documentazione.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente in virtù delle norme sull’assegnazione degli appalti pubblici, deve adempiere le condizioni di cui alla Legge sulla sistemazione del territorio.
6. Pubblicazione ed entrata in vigore della delibera
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La delibera si pubblica anche sul sito web del Comune Città di Capodistria.
N.: 3505-15/2013
Capodistria, lì 12. novembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti