Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3509. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica, stran 10636.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 30. seji 20. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopki dodeljevanja denarnih socialnih pomoči (dalje: denarnih pomoči) iz proračuna Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Letni obseg razpoložljivih sredstev se določi z vsakoletnim sprejemom proračuna občine.
Denarne pomoči se dodeljuje po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
3. člen
Denarna pomoč po tem odloku je denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli največ dvakrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
Iz posamezne družinske skupnosti lahko vlogo poda samo eden izmed družinskih članov.
II. UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI
4. člen
Do denarne pomoči so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini, in sicer:
– posamezniki, katerih ugotovljeni dohodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 70 %,
– družine, katerih skupni ugotovljeni dohodek na družinskega člana ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 50 %.
Osnovni znesek minimalnega dohodka se usklajuje v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.
5. člen
Izjemoma je mogoče, ne glede na preseganje cenzusa, dodeliti denarno pomoč za namene iz prvega odstavka prejšnjega člena v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih in drugih nesreč, požara, smrti edinega hranitelja družine ter drugih izjemnih okoliščinah, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem Centra za socialno delo Grosuplje. V tem primeru morajo biti izjemne okoliščine v odločbi o dodelitvi denarne pomoči natančno navedene.
Denarna pomoč se lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki (nakup živil, plačilo položnic itd.), kolikor strokovne službe občine ali Centra za socialno delo Grosuplje presodijo, da bi bila takšna pomoč primernejša.
III. NAČIN ODMERE DENARNE POMOČI
6. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo povprečni neto mesečni dohodki in prejemki prosilca prejeti v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni povprečni dohodek družine deli s številom družinskih članov. V dohodek, ki se upošteva, se štejejo dohodki in prejemki, kot jih določa Zakon o socialnovarstvenih prejemkih.
7. člen
Višina denarne pomoči se določi glede na stopnjo materialne ogroženosti prosilca, in sicer:
a) posamezniki:
+-----------------------------+--------------------------+
|  Višina denarne pomoči  |  Preseganje cenzusa  |
+-----------------------------+--------------------------+
|100 % osnovnega zneska    |             |
|minimalnega dohodka     |   do vključno 50 %   |
+-----------------------------+--------------------------+
|80 % osnovnega zneska    |             |
|minimalnega dohodka     | 51 % do vključno 60 %  |
+-----------------------------+--------------------------+
|60 % osnovnega zneska    |             |
|minimalnega dohodka     | 61 % do vključno 70 %  |
+-----------------------------+--------------------------+
b) družine:
+-----------------------------+--------------------------+
|  Višina denarne pomoči  |  Preseganje cenzusa  |
+-----------------------------+--------------------------+
|100 % osnovnega zneska    |             |
|minimalnega dohodka     |   do vključno 30 %   |
+-----------------------------+--------------------------+
|80 % osnovnega zneska    |             |
|minimalnega dohodka     | 31 % do vključno 40 %  |
+-----------------------------+--------------------------+
|60 % osnovnega zneska    |             |
|minimalnega dohodka     | 41 % do vključno 50 %  |
+-----------------------------+--------------------------+
Izjemoma je mogoče, ne glede na določila v prvem odstavku tega člena, odmeriti denarne pomoči tudi v višjem ali nižjem znesku, vendar odmera ne sme preseči dvakratnega zneska osnovnega minimalnega dohodka. V takih izjemnih primerih mora Center za socialno delo Grosuplje pred odločanjem pridobiti pozitivno mnenje občine.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI
8. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči s pisno vlogo, ki ji je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Center za socialno delo Grosuplje na podlagi letne pogodbe sklenjene z občino v roku 30 dni od prejema popolne vloge odloči o dodelitvi sredstev z odločbo. V postopku se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Grosuplje in je takse prosta.
9. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporablja tudi zakonodajo socialnega varstva, ki se nanaša na denarno socialno pomoč.
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št., 5/99).
Št. 007-0009/2013-1
Ivančna Gorica, dne 20. novembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost