Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3514. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2013, stran 10643.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Zakona o financiranju občin (ZFO-UPB1 – Uradni list RS, št. 32/06 s spremembami), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu – 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih v EUR
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |  Rebalans – 2|
|                        |   proračuna|
|                        |   leta 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.980.924,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.752.760,68|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  3.162.439,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.848.249,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   152.080,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   162.110,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   590.321,68|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   500.414,68|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     650,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    8.700,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   45.900,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   34.657,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   107.485,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   16.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   91.485,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   26.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   26.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.094.179,08|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   435.426,55|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   658.752,53|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.269.914,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.273.543,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   326.943,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   57.875,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   835.225,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    3.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   50.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.766.751,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   32.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   917.483,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   138.933,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   678.035,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.133.414,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.133.414,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   96.205,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   73.254,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |   22.951,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –288.989,98|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |        |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |        |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   50.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   50.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   50.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –339.189,98|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –50.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   288.989,98|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   339.189,98|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) se črta prvi odstavek 10. člena.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-95/12
Kobarid, dne 19. novembra 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti