Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

Ob-4352/13 , Stran 3183
Ob-4352/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v skladu z 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) zastopa dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: Stanovanje št. 6, v drugi etaži, v stavbi št. 3477, k.o. 964 – Velenje (ID 964-3477-6), na naslovu: Kardeljev trg 10, 3320 Velenje. Stanovanje je vpisano v zemljiški knjigi na RS. Stanovanje št. 6 predstavlja kuhinjo z jedilnim kotom, dnevno sobo, hodnik, kopalnico, shrambo, balkon in kletni prostor. Skupna površina stanovanja s kletjo znaša 44,15 m2. Stanovanje ni zasedeno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena: 46.750,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki pa ga bo plačal kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, dne 16. 12. 2013, z začetkom ob 10. uri. 7. Drugi pogoji: a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni, c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33308-7200013-860110, d. dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku, e. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka, f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec, g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine, h. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Informacije: Za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost