Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3501. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 10622.

Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena in tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) ter 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep ureja poročanje upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija), in sicer:
1. način in roke predložitve načrta upravljanja tveganj kritnega sklada in njegovih sprememb;
2. podrobnejši način in roke poročanja informacij iz četrtega odstavka 284. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2);
3. vsebino, način in roke rednega poročanja podatkov iz prvega odstavka 366. člena ZPIZ-2 o:
– vrsti in sestavi naložb kritnega sklada,
– vrednosti enote premoženja in čisti vrednosti sredstev kritnega sklada,
– številu članov kritnega sklada,
– vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega sklada.
(2) Po tem sklepu poroča o kritnih skladih tudi upravljavec skupine kritnih skladov.
2. člen
(poročanje o načrtu upravljanja tveganj)
Upravljavec kritnega sklada načrt upravljanja tveganj kritnega sklada in vsako njegovo spremembo posreduje Agenciji v roku osmih dni po sprejemu na elektronski naslov »porocanje@a-zn.si«. Spremenjen načrt upravljanja tveganj upravljavec predloži v obliki besedila, iz katerega so razvidne spremembe in v obliki čistopisa. Upravljavec v spremnem dopisu navede tudi razloge za spremembe načrta upravljanja tveganj (na primer pomembna sprememba izpostavljenosti kritnega sklada).
3. člen
(poročanje o vrsti in sestavi naložb)
Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča Agenciji o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada na način, predpisan z Navodilom o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 99/12 in 62/13; v nadaljnjem besedilu: Navodilo).
4. člen
(poročanje o izvedenih finančnih instrumentih)
(1) Upravljavec poroča o vrstah izvedenih finančnih instrumentov, v katere je nalagal sredstva kritnega sklada, v okviru poročanja o vrsti in sestavi naložb v skladu s predhodnim členom tega sklepa in Poročilom o izvedenih finančnih instrumentih (v nadaljnjem besedilu: Poročilo). Poročilo obsega preglednico, izpolnjeno v skladu z Navodilom za izpolnjevanje preglednice za poročanje o naložbah kritnega sklada v izvedene finančne instrumente, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, in pojasnila k preglednici.
(2) Pojasnila k preglednici obsegajo najmanj:
– opis pomembnejših sprememb glede na predhodno obdobje poročanja in
– navedbe o uspešnosti uporabe izvedenih finančnih instrumentov za zniževanje tveganj pri upravljanju premoženja kritnega sklada.
5. člen
(poročanje o vrednosti enote premoženja in čisti vrednosti sredstev)
(1) Če upravljavec, v skladu z določbami pokojninskega načrta, vrednost sredstev zavarovanca izračunava glede na vrednost enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP), poroča na obrazcu St-P1, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, o matični številki kritnega sklada, obračunskem dnevu, VEP, številu enot premoženja in čisti vrednosti sredstev.
(2) Skrbnik preveri in z elektronskim podpisom potrdi pravilnost izračuna in podatkov na obrazcu St-P1.
6. člen
(poročanje o številu članov, vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega sklada)
(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča o številu članov, vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega sklada na obrazcih St-P2 do St-P6, ki so priloge in sestavni deli tega sklepa.
(2) Upravljavec v izračunu letne, triletne in petletne donosnosti pokojninskega sklada upošteva vsa vplačila in izplačila v posameznem mesecu tako, kot da so bila ta vplačila in izplačila opravljena na zadnji dan posameznega meseca.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravljavec:
– na obrazcih od St-P4 do St-P6 ne prikaže podatkov za kritne sklade, ki na zadnji dan obdobja, za katerega poroča, niso oblikovani vsaj eno leto;
– na obrazcih St-P5 in St-P6 ne prikaže podatkov za kritne sklade, ki na zadnji dan obdobja, za katerega se poroča, niso oblikovani vsaj tri leta;
– na obrazcu St-P6 ne prikaže podatkov za kritne sklade, ki na zadnji dan obdobja, za katerega se poroča, niso oblikovani vsaj pet let.
(4) Upravljavec, ki izvaja dodatno zavarovanje na podlagi skupine kritnih skladov, prikaže tudi podatek o članih skupine kritnih skladov, ki so hkrati vključeni v več kritnih skladov, na način, da jih v okviru istega pokojninskega načrta šteje samo enkrat.
7. člen
(način in roki poročanja)
(1) Upravljavec v sistem elektronskega poročanja Agencije odda poročila o podatkih iz:
– 5. člena tega sklepa v roku enega meseca po izteku meseca, v katerem je bil opravljen obračun,
– 3., 4. in 6. člena tega sklepa, razen iz obrazcev St-P5 in St-P6, v roku enega meseca po izteku meseca, na katerega se poročilo nanaša, pri čemer pojasnila iz drugega odstavka 4. člena odda v pdf formatu,
– obrazcev St-P5 in St-P6 iz 6. člena tega sklepa v roku enega meseca po izteku koledarskega leta.
(2) Podatke o vrsti in sestavi naložb iz 3. člena tega sklepa po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja upravljavec vključi v poročilo iz prvega odstavka 5. člena Sklepa o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 115/07 in 99/12).
8. člen
(prehodna določba)
(1) Upravljavec, ki na dan uveljavitve tega sklepa upravlja kritne sklade, prvič poroča po tem sklepu o podatkih iz 3. in 4. člena za mesec januar 2014, pri čemer mu pri prvem poročanju ni treba pripraviti pojasnil iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa.
(2) Upravljavec, ki na dan uveljavitve tega sklepa upravlja kritne sklade, prvič poroča po tem sklepu o podatkih na obrazcu:
– St-P1, St-P2 in St-P3 za obdobje od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013;
– St-P4 za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
– St-P5 za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013;
– St-P6 za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-2127/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-1611-0162
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti