Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3742. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3743. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3744. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3745. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3746. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
3747. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
3790. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem

Sklepi

3748. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
3791. Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija

Drugi akti

3749. Odločba o imenovanju Katje Leban za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3750. Odločba o imenovanju Helge Dobrin za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
3751. Odločba o imenovanju Tilna Demšarja za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

3752. Pravilnik o službenem oblačilu državnega tožilca
3753. Pravilnik o vsebini in trajanju programa za vodstveno funkcijo
3754. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
3755. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
3756. Odredba o veljavnosti revidirane monografije Humani polispecifični imunoglobulin za intravensko uporabo (0918)
3757. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3758. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji IX. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3759. Pravilnik o oznakah, delovni obleki, opremi in vozilih

OBČINE

Borovnica

3760. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011

Braslovče

3761. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2011
3762. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče
3763. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Celje

3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
3765. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Divača

3766. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2011
3767. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Brikcija v Naklem za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Divača
3768. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
3769. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
3770. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača
3771. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah

Kranj

3772. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic

Ljubljana

3773. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Murska Sobota

3774. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011

Novo mesto

3775. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto

Radeče

3776. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče
3777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o.
3778. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011

Rečica ob Savinji

3779. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011

Slovenj Gradec

3780. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

3781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3782. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
3783. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenske Konjice
3784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice

Šentjur

3785. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih voda Voglajne
3786. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3787. Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3788. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

Škofljica

3789. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti