Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3753. Pravilnik o vsebini in trajanju programa za vodstveno funkcijo, stran 11352.

Na podlagi tretjega odstavka 122. člena in za izvrševanje drugega odstavka 139. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o vsebini in trajanju programa za vodstveno funkcijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in trajanje programa strokovnega usposabljanja za vodje okrožnih državnih tožilstev in direktorje (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
2. člen
(udeleženci usposabljanja)
Usposabljanja za vodstveno funkcijo na državnem tožilstvu se udeležita vodja okrožnega državnega tožilstva in direktor tožilstva v skladu z določbami Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. VSEBINA IN TRAJANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
3. člen
(vsebina usposabljanja)
Program usposabljanja je razdeljen po vsebinskih delih, ki obsegajo zlasti ta funkcionalna znanja:
I. vodenje in upravljanje državnega tožilstva:
– pristojnosti vodje pri upravljanju in vodenju državnega tožilstva,
– razmejitev pristojnosti med vodji in direktorji tožilstev,
– razmejitev pristojnosti med vodji in Ministrstvom za pravosodje,
– sodobne metode in tehnike organiziranja in vodenja,
– letni program dela in letno poročilo,
– odnosi z javnostmi;
II. kadrovanje in upravljanje človeških virov:
– upravljanje s kadri,
– kadrovanje na državnem tožilstvu,
– razpis državnotožilskega mesta, napredovanje, ocena in osebni spis;
III. finančno poslovanje in načrtovanje:
– finančno in računovodsko poslovanje državnega tožilstva,
– proračun državnega tožilstva in njegovo upravljanje,
– ugotovitve revizijskih pregledov državnih tožilstev,
– javna naročila;
IV. osebna neokrnjenost in varnostna vprašanja:
– zagotavljanje varnosti na državnem tožilstvu,
– osebna neokrnjenost in samovarstveno vprašanje,
– pregled raziskav o varnosti državnih tožilstev in izhodišča za izboljšanje,
– varnostna vprašanja v zvezi s Specializiranim državnim tožilstvom,
– obvladovanje stresa na vodilnem položaju,
– poslovni protokol.
4. člen
(potek in trajanje usposabljanja)
(1) Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: center) organizira usposabljanje najmanj dvakrat na leto.
(2) Usposabljanje traja najmanj 24 pedagoških ur. Pedagoška ura obsega najmanj 45 minut.
(3) Vsebine po programu strokovnega usposabljanja iz prejšnjega člena so lahko izvedene na predavanjih, seminarjih ali delavnicah. Usposabljanje poteka skupaj za vodje in direktorje državnega tožilstva, nekatere vsebine pa so lahko pripravljene ločeno.
5. člen
(potrdilo)
(1) Po zaključenem usposabljanju center izda udeležencu usposabljanja potrdilo o opravljenem usposabljanju.
(2) Potrdilo o opravljenem usposabljanju obsega:
– ime in naslov izvajalca usposabljanja;
– datum in kraj izvedbe usposabljanja;
– ime in priimek udeleženca usposabljanja, rojstni datum in kraj rojstva;
– evidenčno številko potrdila;
– podpis direktorja centra;
– žig.
(3) Izdano potrdilo se šteje kot dokazilo izpolnitve obveznosti za vodje iz drugega odstavka 122. člena zakona oziroma izpolnitve obveznosti direktorja iz drugega odstavka 139. člena zakona.
(4) Potrdilo o opravljenem usposabljanju za vodjo okrožnega državnega tožilstva se izda v štirih izvodih, od katerih prejme tri udeleženec, četrti izvod pa ostane v spisu centra.
(5) Potrdilo o opravljenem usposabljanju za direktorja tožilstva se izda v treh izvodih, od katerih prejme dva udeleženec, tretji izvod pa ostane v spisu centra.
(6) Podatki o usposabljanju se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
III. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 6. novembra 2011.
Št. 007-323/2011
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EVA 2011-2011-0006
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost