Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ob-5225/11 , Stran 2612
Ob-5225/11
Na podlagi Statuta družbe Merx gostinstvo in turizem d.d., in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, sklicuje
redno skupščino
uprava družbe Merx gostinstvo in turizem d.d., Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje,
ki bo dne, 8. 12. 2011, ob 12. uri, v.prostorih hotela Faraon – sobi št. 213, na naslovu: Ljubljanska cesta 39, Celje. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za predsednika izvoli odvetnik Boštjan Repnik iz Dravograda, za zapisnikarja notar Aleksander Mraz, za preštevalko glasov pa se izvoli Olga Vidmajer. 1. Skupščina seznani z zapisnikom seje nadzornega sveta dne 18. 10. 2011, na kateri je bila obravnavana odstopna izjava direktorja Francija Peternela in predlogom za imenovanje novega direktorja. Predlog sklepa: direktor Franci Peternel, stanujoč Ljubljanska cesta 36, 3000 Celje, EMŠO 2510959500377 se z dnem 8. 12. 2011 razreši z mesta direktorja. Za novega direktorja družbe Merx d.d., Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje, se z dnem 8. 12. 2011 imenuje Lubarda Nemanja, stanujoč Stanetova cesta 32, 3320 Velenje, EMŠO 2607966500394. 3. Novo članstvo v nadzornem svetu. Predlog sklepa: Lubarda Nemanja, stanujoč Stanetova cesta 32, 3320 Velenje z dnem 1. 12. 2011 preneha biti član in predsednik nadzornega sveta. Za novega predsednika in člana nadzornega sveta s z dnem 8. 12. 2011 imenuje Repnik Boštjan, stanujoč Robindvor 114, 2370 Dravograd, EMŠO 0701973500013. Potrdita se obstoječa člana nadzornega sveta Franci Peternel, stanujoč Ljubljanska cesta 36, 3000 Celje in Vidmajer Olga, stanujoč Tomšičeva 1, 3310 Žalec. Predlogi delničarjev Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda, morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalnih pravic imajo delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so na dan 1. 10. 2011 vpisani v centralno evidenco pri Klirinško – depotni družbi, d.d. Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti pisno ali osebno v tajništvu družbe najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan do zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Obrazložitve predlogov sklepov organov vodenja so dostopni vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine naprej v tajništvu družbe, na njenem sedežu Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje. Gradivo Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine naprej v tajništvu družbe, na njenem sedežu Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje, po predhodni najavi. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Merx gostinstvo in turizem d.d., Peternel Franc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti