Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3790. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 11427.

Na podlagi 8., 106., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122. in 124. člena ter v zvezi z 10., 107., 138. in 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09 in 60/10) se prva alinea 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2007, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2010/ES),«.
Tretja alinea 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 173/2011 z dne 23. februarja 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU) št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in nekaterih shem neposrednih podpor za kmete (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 16–22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1557/06/ES).«
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– za prvo prodajo hmelja se šteje prodaja, določena v drugem odstavku 1. člena Uredbe 1351/72/EGS;
– izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ter predpisu, ki ureja certificiranje hmelja in promet s hmeljem;
– hmelj pomeni hmelj in hmeljne proizvode, ki so vpisani v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
– novo tržišče pomeni natančno opredeljeno tržišče oziroma pivovarno, v kateri hmelj, ki je predmet prodaje oziroma promocije, še ni prisoten oziroma je v fazi laboratorijskega ali industrijskega preizkušanja;
– mednarodni sejem ali sejem z mednarodno udeležbo pomeni sejem na ozemlju Republike Slovenije oziroma sejem zunaj ozemlja Republike Slovenije, katerega se udeležujejo udeleženci iz najmanj dveh različnih držav in gostitelj;
– skupna podoba trženja hmelja pomeni uporabo enakih mednarodnih oznak sort in geografskega porekla, ki se uporabljajo na posameznih promocijskih materialih in oglasnih objavah.«.
3. člen
Za 29. členom se doda novo poglavje »IV.a POMOČ HMELJARSKEMU SEKTORJU ZA SODELOVANJE NA MEDNARODNIH SEJMIH, PROMOCIJO NA NOVIH TRGIH IN POMOČ PRI PRIPRAVI HMELJA ZA PRODAJO« in novi 29.a do 29.h členi, ki se glasijo:
»29.a člen
(oblika pomoči)
Sredstva iz tega poglavja se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES).
29.b člen
(vrste pomoči)
Za uresničitev ciljev kmetijske politike in zaradi potreb po prilagajanju mednarodnim razmeram na trgu s hmeljem se upravičencu iz 29.č člena te uredbe zagotovijo sredstva za naslednje vrste pomoči:
– pomoč za sodelovanje na mednarodnih sejmih ali sejmih z mednarodno udeležbo, ki se nanašajo na prodajo hmelja;
– pomoč za promocijo na novih trgih in
– pomoč pri pripravi hmelja za prodajo.
29.c člen
(konzorcij)
(1) Konzorcij je zveza najmanj štirih pravnih oseb, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za trženje hmelja, z namero sodelovanja v skupnih aktivnostih ali z namero izkoriščanja skupnih virov za dosego skupnega cilja.
(2) Konzorcij odobri vlaganje zahtevka posameznega člana konzorcija za pomoči iz prejšnjega člena.
(3) Vsi člani konzorcija sprejmejo Program konzorcija (v nadaljnjem besedilu: program), s katerim se določijo načini, vrste in oblike sodelovanja upravičencev na mednarodnih sejmih in novih trgih ter oblike priprave hmelja za prodajo. Program potrdi minister, pristojen za kmetijstvo, do višine sredstev, določene v prvem odstavku 29.e člena te uredbe.
29.č člen
(upravičenec in pogoji za pridobitev pomoči)
Do pomoči iz 29.b člena te uredbe je upravičen vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba, ki je registrirana kot javni zavod v skladu z zakonom, ki ureja zavode, gospodarska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali kot zadruga v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ter ima sedež v Republiki Sloveniji;
– opravlja dejavnost za svoje ime in za svoj račun;
– je odkupil od pridelovalcev hmelja v Republiki Sloveniji do 21. novembra 2011 najmanj 100 t hmelja posameznih letnikov 2009 in 2010 ter do 19. novembra 2012 najmanj 100 t hmelja letnika 2011, razen v primeru javnega zavoda, ki je do pomoči upravičen ne glede na odkupljeno količino hmelja;
– je član samo enega od konzorcijev, ki je od pridelovalcev hmelja v Republiki Sloveniji odkupil najmanj 40% skupne količine prijavljenega pridelka hmelja posameznega letnika iz prejšnje alinee;
– na dan vložitve zahtevka ni podjetje v težavah v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).
29.d člen
(upravičeni stroški)
(1) Pomoč iz prve alinee 29.b člena te uredbe se dodeli za povrnitev upravičenih stroškov v zvezi s sodelovanjem na specializiranih pivovarskih sejmih, ki so mednarodni sejmi ali sejmi z mednarodno udeležbo, z namenom promocije hmelja in obsega naslednje upravičene stroške:
– stroške najema oziroma zakupa sejemskega prostora za stojnico oziroma razstavnih površin, vključno s stroški kotizacije, stroški zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu in stroški navedbe v skupnem katalogu;
– stroške oblikovanja stojnice, njene izdelave, postavitve in podiranja, stroške prevoza stojnice na sejem in nazaj, stroške njenega upravljanja (energija, ogrevanje in voda), najem preprog, pohištva in opreme, stroške sejemskega materiala, stroške čiščenja, stroške priključitve in uporabe telefona ali interneta, stroške parkiranja na sejemskem parkirišču, prevoza nazaj in zavarovanja med prevozom;
– stroške posameznih predstavitev (nove sorte, razvojni program predelave in dodelave hmelja, kontrolni postopki, zaščita geografskega porekla) inštitutov oziroma agencij za potencialne kupce hmelja, katerih rezultati služijo neposredno promociji kvaliteti sort hmelja;
– stroške nastanitve oziroma prevoza s sredstvi javnega prometa oseb, redno ali pogodbeno zaposlenih pri upravičencu, za največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške med sejmom ter za največ en dan pred začetkom in po koncu sejma, ki se priznajo do višine največ 150 EUR/dan/osebo, ter stroške letalske vozovnice za ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem) ali vozovnice za potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z drugim javnim prevozom;
– stroške dela za redno ali pogodbeno zaposlene pri upravičencu zaradi sodelovanja na sejmu, ki nastanejo v času sodelovanja upravičenca na sejmu. Stroški se priznajo za največ tri osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 8 EUR/uro/osebo za sejme v Republiki Sloveniji in do višine največ 12 EUR/uro/osebo za sejme zunaj Republike Slovenije;
– potne stroške največ treh redno ali pogodbeno zaposlenih pri upravičencu v zvezi s prisotnostjo na sejmu, ki zajemajo kilometrino, cestnino in parkirnino do višine dejansko plačanih stroškov (parkirnina in cestnina), ali do višine, ki se kot povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja na podlagi predpisa, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (kilometrina). Pri izračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je običajna med dvema krajema.
(2) Pomoč iz druge alinee 29.b člena te uredbe obsega naslednje upravičene stroške:
– stroške za pripravo promocijskih materialov, namenjenih iskanju novih trgov za hmelj, ki obsegajo objavo oglasov v tiskanih in elektronskih medijih (idejna zasnova in produkcija, zakup medijskega prostora, ureditev, postavitev in vzdrževanje spletnega mesta, prevajanje in honorarji za pripravo besedil ter ostali stroški, povezani z objavo oglasov v tiskanih in elektronskih medijih);
– stroške za izdelavo reklamnega gradiva, namenjenega promociji hmelja (idejna zasnova, izvedbeno in grafično oblikovanje, tiskanje gradiva oziroma zapisi na drugih medijih in izdelava drugega promocijskega materiala, distribucija materiala in ostali stroški, povezani z izdelavo reklamnega gradiva);
– stroške nastanitve, ki se priznajo do višine največ 150 EUR/dan/osebo, in prevoza s sredstvi javnega prometa oseb, redno zaposlenih pri upravičencu, za največ tri osebe, in sicer stroške letalske vozovnice za ekonomski razred ali vozovnice za potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z avtobusom, tramvajem oziroma podzemno železnico, oziroma potne stroške, ki zajemajo cestnino in parkirnino do višine dejansko plačanih stroškov in kilometrino do višine, ki se kot povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja na podlagi predpisa, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Pri izračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je običajna med dvema krajema.
(3) Pomoč iz tretje alinee 29.b člena te uredbe obsega upravičene stroške briketiranja oziroma ekstrahiranja vzorcev hmelja za promocijske namene.
(4) Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
(5) Stroški iz prvega do tretjega odstavka tega člena se lahko nanašajo izključno na dejavnosti, povezane s sortami hmelja, pridelanimi v Republiki Sloveniji in vpisanimi v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(6) Pomoč se dodeli za stroške iz prvega do tretjega odstavka tega člena, ki so nastali v letu, v katerem se vlaga zahtevek.
29.e člen
(višina pomoči)
(1) Pri določitvi višine pomoči in upravičencev do pomoči iz tega poglavja se uporabljajo določbe iz Uredbe 1998/2006/ES. Sredstva za pomoč iz tega poglavja znašajo v letu 2011 in 2012 do 180.000 eurov za posamezno leto.
(2) Pomoč iz tega poglavja se dodeli posameznemu upravičencu do višine, ki ne sme presegati zgornje meje, kot je določena v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1998/06/ES v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne glede na obliko in namen pomoči.
(3) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobi pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik pomoči še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške (višina in dajalec).
(4) Izplačana pomoč v skladu s tem poglavjem znaša do 100% priznane vrednosti upravičenih stroškov iz prejšnjega člena.
29.f člen
(pridobitev pomoči)
(1) Vlagatelj je upravičen do pomoči v skladu s programom iz tretjega odstavka 29.c člena te uredbe.
(2) Za pridobitev pomoči po tem poglavju vlagatelj vloži zahtevek na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe.
(3) Če izračunana vsota upravičenih stroškov vseh upravičencev preseže skupno višino sredstev iz prejšnjega člena, se višina upravičenih stroškov za vse posamezne upravičence sorazmerno zniža.
(4) Zahtevku iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti obrazec z izjavami, ki so kot Priloga 4 sestavni del te uredbe.
(5) Zahtevek iz drugega odstavka tega člena se vloži na Agencijo, in sicer za:
– stroške, ki so nastali do 21. novembra 2011: od 7. novembra 2011 do 21. novembra 2011;
– stroške, ki so nastali od 22. novembra 2011, in stroške, nastale v letu 2012: od 24. oktobra 2012 do 19. novembra 2012.
(6) Upravičencu se pomoč iz tega poglavja izplača, če zahtevku priloži naslednja dokazila:
– fotokopije plačanih računov ali listin z enako računovodsko vrednostjo in dokazil o plačilu, ki se glasijo na ime upravičenca;
– fotokopije plačanih računov vozovnic za javni prevoz;
– fotokopije plačanih letalskih vozovnic oziroma plačanih elektronskih letalskih vozovnic;
– dokazilo o odločitvi konzorcija iz drugega odstavka 29.c člena te uredbe;
– o odkupu hmelja letnikov 2009 in 2010 oziroma 2011.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pomoč za povrnitev stroškov iz četrte pete in šeste alinee prvega odstavka in tretje alinee drugega odstavka 29.d člena te uredbe dodeli na podlagi upravičenčevega internega obračuna teh stroškov, ki se morajo ujemati z dokazili o udeležbi na sejmu, kot so dokazila o prevoznih stroških, namestitvi in podobno.
29.g člen
(omejitev sredstev)
Do sredstev ni upravičen tisti, ki je za iste stroške, ki jih navaja v zahtevku za pridobitev pomoči iz tega poglavja, že prejel sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije.
29.h člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva po tej uredbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.«.
4. člen
(priloge)
Za prilogo 2 se dodata novi priloga 3 in priloga 4, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2011
Ljubljana, dne 3. novembra 2011
EVA 2011-2311-0089
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti