Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3779. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011, stran 11403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 10. seji dne 20. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             v eurih
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |       |
|    |IN ODHODKOV               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |Proračun leta|
|    |                    |     2011|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  2.474.705|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.717.328|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.539.344|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.395.254|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    71.490|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    72.600|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   177.984|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   142.384|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    1.300|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     300|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    5.000|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    29.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    50.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    50.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   707.377|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   700.330|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna|    7.047|
|    |iz sredstev proračuna EU        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  2.688.366|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   614.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   153.146|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    25.368|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   359.104|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    6.400|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    69.982|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   770.625|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    52.971|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   450.110|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    82.747|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   184.797|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.237.541|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.237.541|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    66.200|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    33.700|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    32.500|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |   –213.661|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |441Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|    |in finančnih naložb           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin       |       |
|    |iz naslova privatizacije        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega        |       |
|    |premoženja v javnih skladih in drugih  |       |
|    |osebah javnega prava, ki imajo     |       |
|    |premoženje v svoji lasti        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA         |      0|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE          |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    5.800|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    5.800|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –219.461|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    –5.800|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |   213.661|
|    |IX.)                  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   219.461|
+-------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 8. člena in se glasi:
»Proračunska rezerva občine se v letu 2011 oblikuje v višini 0 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 262 EUR.«
4. člen
Spremeni se 11. člen in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 ne zadolži.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-12
Rečica ob Savinji, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti