Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 478-76/2010 Ob-5248/11 , Stran 2602
Št. 478-76/2010 Ob-5248/11
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
ponovni poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 429/31, travnik, v izmeri 11.406 m2, k.o. 2172 – Hrušica. Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce–Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja – naselje Hrušica. Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica–Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina, s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, v območju J1/T1/2 – OPPN, podrobnejša namenska raba: F – območje med Savo in avtocesto (območje urejanja z OPPN). III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za nepremičnino s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, znaša 399.210,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca. V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino. VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 12. 12. 2011 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14. ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14. 12. 2011 ob 16. uri, v konferenčni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8. dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba). VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od ponujene cene (cene, ki jo ponudnik ponudi v svoji ponudbi, brez DDV) za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47876011, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, Plavški travnik II«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba). VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, Plavški travnik II in bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, Plavški travnik II«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da kolikor je to potrebno s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo, in sicer s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba). Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če navodila ne določajo drugače. Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. IX. Dodatne informacije o nepremičnini Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave poziva, do 12. 12. 2011. Razpisna dokumentacija – nepremičnina s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, Plavški travnik II, je ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer od dneva objave tega poziva, do dneva oddaje ponudb.
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti