Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ob-5236/11 , Stran 2600
Ob-5236/11
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Žiri dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo opuščene stanovanjske hiše z zemljiščem
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, mat. št. 5883202, ID št. za DDV: SI69533768. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je stanovanjska hiša, na naslovu Žirovski vrh 71, Žiri (parc. št. *170, v izmeri 38 m2 - stavbišče) skupaj z zemljiščem (parc. št. 440/5, v izmeri 155 m2 - sadovnjak). Obe nepremičnini sta vpisani pod k.o. Žirovski vrh in se prodajata skupaj. Nepremičnina je locirana v Žirovskem vrhu na prisojni, rahlo nagnjeni legi, obrnjeni proti jugozahodu. Oddaljenost od centra Žirov je cca 4 km. Dostop do hiše je asfaltirana cesta. Hiša nima priključka za vodovodno, telefonsko in kanalizacijsko omrežje, kakor tudi ne električnega priključka oziroma je bil le-ta odklopljen. Stanovanjska hiša je pritlična in ima naslednje prostore: vežo, kuhinjo in sobo. Zgrajena je bila leta 1951 in je že dalj časa nenaseljena in dotrajana, primerna za rušenje. Na parceli je možna nadomestna gradnja, pogoji gradnje pa so določeni z veljavnimi prostorskimi načrti Občine Žiri. Izhodiščna prodajna vrednost nepremičnine je 9.500,00 EUR. 3. Pogoji prodaje – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. – Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank. – Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudb. – Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano varščino. – Ponudnik mora plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči varščino za resnost ponudbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. – Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. – Občina Žiri lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 4. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni pred iztekom roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine Žiri, št. 01347-0100007346, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime in priimek/naziv ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika in pri kateri banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na obrazcu – podatki o ponudniku. – Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine) na obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin v lasti Občine Žiri. – Če je ponudnik pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejše od 30 dni, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, fizična oseba mora predložiti potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta. – Ponudnik mora predložiti izjavo, da zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu – izjava ponudnika. – Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ni starejši od 30 dni. – Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo. – Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi pogoji prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika. 6. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri, v času uradnih ur, ali na spletni strani: www.ziri.si/slo/main.asp. 7. Rok in naslov za vložitev ponudb Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za nakup opuščene stanovanjske hiše z zemljiščem – Ne odpiraj!« Ovojnica naj vsebuje tudi polni naslov ponudnika. Ponudbe se bodo štele za pravočasne kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do 23. 11. 2011, do 14. ure. Odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2011 ob 14.30, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, I. nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno. 8. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so zainteresiranim na voljo na sedežu Občine Žiri pri Nini Poljanšek, tel. 04/50-50-713, e-mail: nina.poljansek@obcina.ziri.si in Franciju Kranjc, tel. 04/50-50-718, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča. 9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Žiri

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti