Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 351/2011 Ob-5262/11 , Stran 2591
Št. 351/2011 Ob-5262/11
Občina Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/08 – UPB-2), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Sklepa Sveta Občine Šoštanj o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šoštanj za leto 2011 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2011 in 7/2011) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin (ponovno)
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00, faks 03/898-43-33. 2. Predmet javne dražbe bodo naslednje nepremičnine: a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 409 in 410/1, v skupni izmeri 1134 m2, v k.o. Šoštanj; Izklicna cena je 35.000,00 EUR. b) Kmetijsko zemljišče – gozd, grajska planina, parc. št. 68/1 – gozd, v izmeri 48,1694 ha, k.o. Skorno pri Šoštanju. Izklicna cena je 185.000,00 EUR. c) Poslovni prostor, v izmeri 23,98 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe, zgrajene na zemljišču, parc. št. 1071/1, k.o. Šoštanj, na Trgu b. Mravljakov 7, v Šoštanju, z identifikacijsko številko stavbe 607, posamezni del stavbe št. 13. Izklicna cena je 21.000,00 EUR. 3. Nepremičnina pod a) je gradbena parcela – delno komunalno opremljena, predvidena za pozidavo stanovanjskega objekta, skladno z veljavnim prostorskim aktom, ki ureja poselitveno območje, kjer parcela leži. 4. Nepremičnina pod b) je kmetijsko zemljišče, gozd z imenom »grajska planina«, ki se razteza levo od lokalne ceste Florjan–Bele Vode, in meri po katastrskih podatkih 48,1694 ha. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB1 in 43/11). 5. Nepremičnini pod c) poslovni prostor, primeren za mirno dejavnost, v izmeri 23,98 m2, sestavljata ga dva povezana prostora in sanitarije. 6. Pogoji javne dražbe: Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti: a) potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo dražijo, b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine, c) fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe), d) davčno številko oziroma ID številko za DDV, e) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na dražbi pooblaščena druga pravna ali fizična oseba. 7. Vsak dražitelj mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil, na podračun EZR Občine Šoštanj, št. 01326-0100018560, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v osmih dneh po končani dražbi. 8. V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnine, navedene pod b) parc. št. 68/1, k.o. Skorno pri Šoštanju, v času njene objave na oglasni deski UE Velenje priglasil kateri izmed predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju in sicer v roku 3 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla. 9. Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek (na promet nepremičnin za nepremičnine pod b) in c) oziroma 20% DDV za nepremičnino pod a). V primeru, da kupec, ki je na dražbi uspel, v navedenem roku ne podpiše pogodbe, se lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, že vplačano varščino zadrži Občina Šoštanj. 10. Kupnina za nepremičnino bo morala biti poravnana v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pravnega posla. Izročitev nepremičnine in zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine. 11. Nakup vseh nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 12. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro pred javno dražbo predložil vsa zahtevana dokazila iz 6. točke. c) Najnižji znesek višanja za nepremičnine, navedene pod točko a) in c) znaša 500,00 EUR, najnižji znesek višanja za nepremičnino pod točko b) pa znaša 1.000,00 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). j) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, navedene v drugem odstavku 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 13. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti ter poravnati stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 14. Javna dražba bo opravljena v sredo, 23. 11. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 15. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi Občine Šoštanj, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, na tel. 03/898-43-00. Ogled nepremičnin in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti