Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ob-5224/11 , Stran 2612
Ob-5224/11
Na podlagi točke 7. c Statuta delniške družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
15. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v sredo, 7. 12. 2011 ob 15. uri, na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4b, z naslednjim dnevni redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje prisotnosti notarja. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost, potrdi se predsednika skupščine in ugotovi se prisotnost notarja. 2. Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2008, 2009 in 2010 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2008, 2009 in 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe za leto 2008, 2009 in 2010 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2008, 2009 in 2010. 3. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2008 in razporeditev bilančnega dobička. Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2008 v višini 12.244,54 EUR se razporedi v povečanje zakonskih rezerv v višini 612,00 EUR, razlika se prenese v bilančni dobiček, ki ostane nerazporejen. 4. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta 2009 in razporeditev bilančnega dobička. Predlog sklepa: izguba iz poslovnega leta 2009 v višini 92.412,04 EUR se pokrije iz bilančnega dobička preteklih let v višini 72.471,07 EUR in zakonskih rezerv v višini 10.184,24 EUR, razlika ostane nepokrita. 5. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta 2010. Predlog sklepa: izguba iz poslovnega leta 2010 v višini 33.978,34 ostane nepokrita. 6. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: upravi družbe in članom nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2008, 2009 in 2010. 7. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe s strani lastnikov. Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se imenuje Darja Vernig, Gradnikova 83, 4240 Radovljica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol ure pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom. Delničarji, katerih skupni deleži predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po sklicu skupščine pri upravi družbe. Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov, o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 8. in 11. uro. Če skupščina na petnajstem zasedanju ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 7. 12. 2011, ob 15.30, v istih prostorih z istim dnevnim redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti