Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 410-187/2011 Ob-5232/11 , Stran 2586
Št. 410-187/2011 Ob-5232/11
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/11, z dne 24. 9. 2011), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 04/06) objavlja Občina Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kot sledi: 1. Biomeliorativne ukrepe: – vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, – postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, 2. Biotehnične ukrepe: – krmljenje divjadi, – obdelovanje krmnih njiv, 3. Tehnične ukrepe: – nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, – nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, – ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Ilirska Bistrica, – ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, – ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini. 3. Merila za dodelitev sredstev Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje. 4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.399,00 evrov. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena. 6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti izdelana skladno z razpisno dokumentacijo. 7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno do 7. novembra 2011, do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo: – Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, – Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo dne 7. novembra 2011, v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje vlog ni javno. 9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 05/711-23-15, osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti