Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 6/2011 Ob-5222/11 , Stran 2585
Št. 6/2011 Ob-5222/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (URV MOV, št. 13/2011)
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje je nepremičnina – stanovanje št. 39 v peti etaži, v skupni izmeri 71,65 m2, ki se nahaja večstanovanjski stavbi Jenkova cesta 15, Velenje, ki stoji na parc. št. 2523/3, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem parc. štev. 2698 in 2580/2, k.o. Velenje, ID stavbe 1202, številka dela stavbe 39, s pripadajočim zemljiščem za izhodiščno ceno 68.067,50 EUR brez davščin (davka na promet nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice). III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno ceno. 2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. 3. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico. Če uspeli ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja ne sme poslabšati. 7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe: – pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec, – kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-10122011, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30. dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Vsebina pisne ponudbe: Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 1); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 21. 11. 2011 do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Jenkova cesta 15, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 21. 11. 2011, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje, pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti