Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ig 11/2010, Ig 25/2011 Ob-5281/11 , Stran 2591
Ig 11/2010, Ig 25/2011 Ob-5281/11
Okrajno sodišče v Kopru v izvršilni zadevi upnika Jahtni center Izola d.o.o. Yacht center Izola l.t.d., Cankarjev drevored 23, Izola, ki ga zastopa Marko Zorman odvetnik odvetniške družbe Zorman d.o.o., o.p. iz Kopra, zoper dolžnika Leon Sea S.A. Trust Company Compley Ajeltake road, Ajeltake island Majuro Marshall Island c/o, Marinos Lines S.A. – Valaoritoy 9-1, 06671, Athens, Grčija, zaradi izterjave 172.936,00 € s pp, 113.250 € s pp in 42.750,00 € s pp, na podlagi 876. člena Pomorskega zakonika dne 28. oktobra 2011 razglaša prvi prodajni narok z ustno javno dražbo za prodajo ladje MARINOS D, BRT 8.552,00 t, IMO št. 745558, klicni znak H90V, št. reg. 33558-PEXT-1, tip RO-RO Passanger, izdelane leta 1976 na Japonskem, Hocodate Dock Yard, izdelane iz jekla, z 8 pogonskimi motorji Daihatsu, ki vije zastavo Grčije, vpisane v register ladij v Republiki Panami, dolžine 136,30 m, širine 18,40 m in višine 12,10 m, brez plovnega dovoljenja in veljavnih dokumentov, ki je zapuščena, brez posadke in je privezana v Ladjedelnici Izola v Izoli, ocenjene na vrednost 890.000,00 €, v lasti dolžnika Leon Sea S.A. Trust Company Compley Ajeltake road, Ajeltake island Majuro Marshall Island c/o, Marinos Lines S.A. – Valaoritoy 9-1, 06671, Athens, Grčija, ki bo dne 25. 11. 2011 ob 11. uri, v sobi št. 151 Sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper. – Najnižja sprejemljiva ponudba znaša 890.000,00 €. – Ustne javne dražbe se lahko udeležijo pravne in fizične osebe, ki vsaj tri delovne dni pred javno dražbo, torej do 22. 11. 2011, plačajo varščino v višini 10% ugotovljene vrednosti ladje, in sicer 89.000,00 € in se s potrdilom o vplačilu izkažejo na naroku. Varščino se nakaže na TRR sodišča, 01100-6960421661, sklic 00 1114-11-2010. Položena varščina bo udeležencem javne dražbe, katerih ponudbe ne bodo sprejete, vrnjena v roku 15 dni po končanem prodajnem naroku. – Prodajne pogoje in listine, ki se nanašajo na ladjo, ki je predmet prodaje, si je mogoče ogledati pri Okrajnem sodišču v Kopru, Ferrarska 9, Koper, oddelek gospodarskih izvršb, soba 208, 2. nadstropje, v času uradnih ur sodišča: ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16.30. – Zastavne upnike, katerih pravice niso vpisane v vpisniku ladij, se poziva, da najpozneje do dneva prodaje oziroma najpozneje na prodajnem naroku priglasijo svoje terjatve, sicer bodo njihove pravice v postopku upoštevane le, kolikor izhajajo iz izvršilnih spisov. – Kdor ima na ladji, ki je predmet izvršbe, kakšno pravico, zaradi katere prodaja ne bi bila dovoljena, naj priglasi svojo pravico sodišču najpozneje do dneva prodaje oziroma najpozneje na prodajnem naroku, pred začetkom ustne javne dražbe, sicer pravice glede ladje, ki je predmet izvršbe, v škodo poštenega kupca ne bo mogoče uveljavljati. – Osebi, ki ima na ladji, ki je predmet izvršbe, kakšno pravico ali breme, bodo obvestila o nadaljnjem postopku vročena le, če ima v Republiki Sloveniji začasno prebivališče ali svojega pooblaščenca oziroma pooblaščenca za sprejemanje vročil. – Upniki, ki imajo na ladji, ki je predmet izvršbe, terjatve, zavarovane z zastavno pravico, naj se najpozneje pet dni pred prodajnim narokom izjavijo, ali zahtevajo, da se njihove terjatve izplačajo v gotovini, ali pa privolijo, da kupec prevzame dolg tako, da ga bo prost dotedanji dolžnik, sicer se šteje, da zahtevajo izplačilo v gotovini. – Ogled ladje in listin, ki se nanašajo nanjo, bo za tiste, ki se nameravajo udeležiti prodaje, mogoč po odredbi sodišča. Zahtevo za ogled ladje in listin je potrebno podati pisno pri tem sodišču najkasneje do 15. 11. 2011. Interesenti bodo o času ogleda obveščeni pisno. – Ponudnik, katerega ponudba bo sprejeta na prodajnem naroku, mora plačati kupnino v gotovini v roku 15 dni od dneva domika ladje, ki je predmet izvršbe. – Ponudnik je vezan na svojo ponudbo vse dotlej, dokler ni dana večja ponudba. – Nevarnost za prodano ladjo, ki je predmet izvršbe, preide na kupca tistega dne, ko mu je ladja pravnomočno domaknjena. – Varščina, ki jo je dal ponudnik, čigar ponudba je bila sprejeta, ostane pri sodišču, dokler ponudnik ne izpolni vseh obveznosti po prodajnih pogojih, ali dokler ne postane sklep sodišča o odklonitvi domika ladje pravnomočen, in je predmet zastavne pravice za vse obveznosti, ki nastanejo zoper njega iz prodaje. – Vse davčne obveznosti in ostale stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice mora plačati kupec.
Okrajno sodišče v Kopru

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti