Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3761. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2011, stran 11371.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2011
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18. 2. 2011) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------+----------------------------------+--------------+
|Skupina/   |       BESEDILO       |    v eurih|
|Podskupina  |                 | Proračun leta|
|Kontov    |                 |     2011|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI          |   4.123.404|
|       |(70+71+72+73+74+78)        |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   3.782.789|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |   3.363.809|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček  |   2.973.499|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |703 Davki na premoženje      |    226.460|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |704 Domači davki na blago in   |    163.850|
|       |storitve             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI         |    418.980|
|       |(710+711+712+713+714)       |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki|    131.580|
|       |od premoženja           |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |711 Takse in pristojbine     |    11.000|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |712 Denarne kazni         |    10.000|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in |     5.200|
|       |storitev             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki    |    261.200|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    16.550|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih |       0|
|       |sredstev             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč |    16.550|
|       |in neopredmetenih dolgoročnih   |       |
|       |sredstev             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    34.815|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih  |    26.375|
|       |virov               |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine  |     8.440|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |    289.250|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih |    98.601|
|       |javnofinančnih institucij     |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega |    190.649|
|       |proračuna iz sredstev proračuna EU|       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   4.034.351|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI          |   1.264.562|
|       |(400+401+402+403+409)       |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki    |    288.320|
|       |zaposlenim            |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za   |    45.905|
|       |socialno varnost         |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve |    831.879|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |403 Plačila domačih obresti    |    36.958|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |409 Rezerve            |    61.500|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI         |   1.352.689|
|       |(410+411+412+413+414)       |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |410 Subvencije          |    17.600|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |411 Transferi posameznikom in   |    936.790|
|       |gospodinjstvom          |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |412 Transferi neprofitnim org. in |    144.570|
|       |ustanovam             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi |    253.729|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino   |       0|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |   1.293.110|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   1.293.110|
|       |sredstev             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |    123.990|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |431 Investicijski transferi    |    58.600|
|       |pravnim in fizičnim osebam, ki  |       |
|       |niso proračunski upor.      |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |432 Investicijski transferi    |    65.390|
|       |proračunskim uporabnikom     |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.  |    89.053|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      100|
|IV.     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|       |(750+751+752)           |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil |       0|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |752 Kupnine iz naslova      |      100|
|       |privatizacije           |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJ     |       0|
|V.      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
|       |(440+441+442+443)         |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |440 Dana posojila         |       0|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev |       0|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz   |       0|
|       |naslova privatizacije       |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |443 Povečanje namenskega     |       0|
|       |premoženja v javnih skladih in  |       |
|       |drugih osebah j.p.        |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      100|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|       |(IV.-V.)             |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE (500)        |       0|
|VII.     |                 |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |500 Domače zadolževanje      |       0|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA (550)       |       |
|VIII.    |                 |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga   |    124.020|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|    –34.867|
|       |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   –124.020|
+-------------+----------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|    –89.053|
|       |IX.)               |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|XII.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |       |
|       |31.12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------------+----------------------------------+--------------+
|       |9009 Splošni sklad za drugo    |    43.449|
+-------------+----------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen
(proračunski skladi)
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2011 se drugi odstavek v besedilu 8. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 11.500,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/03/2011
Braslovče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti