Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3783. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenske Konjice, stran 11411.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Slovenske Konjice, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Slovenske Konjice so:
1. naziv Častni občan Slovenskih Konjic.
2. Konjiški grbi:
– Zlati konjiški grb,
– Srebrni konjiški grb,
– Bronasti konjiški grb.
3. Nagrada občine.
4. Priznanje župana Občine Slovenske Konjice.
3. člen
Priznanja se lahko podelijo posameznikom in pravnim osebam, razen priznanja iz prve točke prejšnjega člena, ki se lahko podeli samo posameznikom.
4. člen
(1) Pobude za podelitev priznanj Občine Slovenske Konjice lahko dajo občani in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Slovenske Konjice in občinske organizacije političnih strank, ki delujejo na območju Občine Slovenske Konjice.
(2) Pobuda za priznanje mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče,
– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebe,
– vrsto priznanja,
– utemeljitev pobude.
(3) K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.
(4) Pobudnik za priznanje ne more predlagati samega sebe ali svojega družinskega člana.
5. člen
(1) Občinski svet odloča o podelitvi priznanj iz svoje pristojnosti na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija). Postopek izbire kandidatov pred komisijo poteka brez navzočnosti javnosti do sprejetja sklepa komisije o predlaganih kandidatih občinskemu svetu v sprejem.
(2) O podelitvi priznanja župana odloča župan.
(3) Člani komisije iz prvega odstavka tega člena pri predlaganju kandidatov niso vezani izključno na pobude za podelitev priznanj iz 4. člena tega odloka, temveč lahko v skladu z razpisom tudi sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji.
(4) Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja, razen izjemoma priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Dobitnik lahko prejme posamezno priznanje samo enkrat.
6. člen
Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
II. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
7. člen
(1) Priznanja, razen naziva častni občan in priznanja župana Občine Slovenske Konjice, se podeljujejo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija in ga objavi najkasneje do 30. aprila za tekoče leto.
(2) Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj ko je mogoče.
8. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– navedbo pobudnikov iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– kriterije za podelitev posameznega priznanja,
– vrsto in število posameznih priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,
– rok, do katerega je treba poslati pobude,
– naslov, na katerega je treba poslati pobude.
III. NAZIV ČASTNI OBČAN
9. člen
(1) Naziv Častni občan Slovenskih Konjic je lahko podeljen posamezniku. To najvišje občinsko priznanje se posamezniku lahko podeli samo enkrat. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu RS ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na področju znanosti, umetnosti, kulture ali na drugih področjih ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu Občine Slovenske Konjice. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo občine v Republiki Sloveniji in v tujini.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva umetniško darilo trajne vrednosti ter posebno listino, kjer so napisane častne pravice. Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje častne pravice:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih,
– pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za Slovenske Konjice,
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih organizira ali pri njih organizaciji sodeluje Občina Slovenske Konjice,
– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje Občina Slovenske Konjice,
– vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina Slovenske Konjice,
– vabljen je na svečane seje Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice,
– izkazana pozornost ob smrti.
(2) Naziv častni občan se lahko podeli enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi pogosteje. Naziv se prejemniku podeli le enkrat.
IV. KONJIŠKI GRBI
10. člen
(1) Zlati konjiški grb se podeli za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Slovenske Konjice.
(2) Srebrni konjiški grb se podeli za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine Slovenske Konjice.
(3) Bronasti konjiški grb se podeli za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeli se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
(4) Konjiške grbe se podeli vsako leto ob občinskem prazniku na svečani seji. Podeli se lahko največ en zlat, en srebrn in en bronast grb.
11. člen
Konjiški grbi se podelijo v obliki umetniško izdelanega kovanca, ki ima na eni strani umetniško izdelan grb občine, na drugi strani pa odtis pečata iz leta 1571. Poleg kovanca prejmejo nagrajenci tudi posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
V. NAGRADA OBČINE
12. člen
Nagrada občine je denarna in se določi v višini ene povprečne bruto plače v RS po zadnjih znanih podatkih. Praviloma se podeli največ ena nagrada občine. Prejemniki nagrade občine ne morejo biti občani in gospodarske družbe.
VI. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE SLOVENSKE KONJICE
13. člen
(1) Priznanje župana Občine Slovenske Konjice je v obliki listine, katere obliko določi župan. O podelitvi odloča župan, ki ga podeli posameznikom, skupinam oseb, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom kot odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za Slovenske Konjice, vendar ne dosegajo ravni konjiških grbov.
(2) Priznanje župana Občine Slovenske Konjice se lahko podeljuje tudi na svečani seji občinskega sveta.
VII. ODVZEM PRIZNANJA
14. člen
(1) Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja izve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve. Priznanje se odvzame, če se prejemnik priznanja priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali če zavrne prejem priznanja.
(2) O odvzemu priznanja odloča organ, ki je podelil priznanje, po predhodnem mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve. Odvzem priznanja ni časovno omejen.
VIII. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ
15. člen
(1) Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu občine.
(2) Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
(3) Evidenco podeljenih priznanj občine vodi občinska uprava. Evidenca podeljenih priznanj je javna.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Postopki podeljevanja priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po predpisih, po katerih so se začeli.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 73/08 – uradno prečiščeno besedilo).
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2012.
Št. 00700-0007/2011-1(126)
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti