Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 430-0020/2011 Ob-5221/11 , Stran 2584
Št. 430-0020/2011 Ob-5221/11
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mežica za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica. II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 1. Predmet javnega zbiranja ponudb je stanovanjski prostor, na naslovu Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje je vpisano pod št. 889-418-10, v velikosti 118,92 m2, leži na parceli št. 220, k.o. Mežica, v ocenjeni vrednosti 50.000,00 €. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb je enosobno stanovanje (prazno), na naslovu Leška cesta 5, Mežica, št. stanovanja: 11 v 7. etaži, v izmeri 45,80 m2 (v izmero so všteti kletni prostori), stoji na parc. št. 193/3, k.o. Mežica, stanovanje je vpisano pod 11.E-1222/11-889, v ocenjeni vrednosti 33.000,00 €. Navedeni ceni ne vključujeta davka na promet nepremičnin. Izhodiščne cene so določene v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom, dne 20. 12. 2010 za stanovanje na Leški cesti 5, Mežica in 7. 4. 2008 za stanovanje na Partizanski cesti 1, Mežica, ter na podlagi sklepa 8. redne seje Občinskega sveta Občine Mežica, z dne 10. 10. 2011. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje. 2. Ponudniki se lahko prijavijo na razpis za eno nepremičnino ali obe nepremičnini skupaj. 3. Varščina za resnost ponudbe: – III/1 (stanovanje na Partizanski cesti 1, Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica, št. 01274-0100010050, sklic 00 430-20-1, najkasneje do 14. 11. 2011 in znaša 10% od izklicne cene v točki II/2. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri. – III/2 (stanovanje na Leški cesti 5, Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica, št. 01274-0100010050, sklic 00 430-20-2, najkasneje do 14. 11. 2011 in znaša 10% od izklicne cene v točki II/1. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri. 4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 5. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine za stanovanje pod št. II/1, v znesku 348,01 EUR oziroma za stanovanje pod št. II/2, v znesku 210,00 EUR, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter druge davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremičnine. Stroške vpisa v kataster stavb krije Občina Mežica. 6. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 7. V primeru, da se v razpisnem roku za prodajo posameznega stanovanja ne prijavi nihče od ponudnikov se šteje, da se rok za predložitev ponudb podaljša najkasneje do 31. 12. 2011. Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po vrstnem redu kot bodo prispele na naslov naročnika. S prvo ponudbo, ki bo formalno in finančno ustrezna, bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 8. Po sklenitvi kupoprodajnih pogodb za prodajo stanovanj iz točke II/1 in II/2 se razpis zaključi. 9. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati: – Prijavni obrazec (OBR-1); – Izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2/1 oziroma OBR-2/2); – Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.; – Potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.); – Dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene; – Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3/1 oziroma OBR-3/2). 10. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik, za isto nepremičnino (do 1.000 €) ali enakih ponudb se bodo ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe 1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 15. 11. 2011 do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin za prodaja stanovanja na Partizanski cesti 1«, oziroma »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin za prodaja stanovanja na Leška cesta 5«. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo javno. 2. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Mežica: www.mezica.si. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak delovni dan, na tel. 02/827-93-57 – Katarina Danijel ali e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti