Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3774. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011, stran 11394.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 17. in 104. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                               v EUR
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|Konto  |Naziv                  |   Rebalans|
|    |                    |  proračuna|
|    |                    |     2011|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  17.167.599|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  14.895.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  12.351.516|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  10.015.566|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  1.966.650|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   369.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.543.484|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.865.253|
|    |premoženja               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    8.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   120.400|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   107.611|
|    |storitev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   442.220|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.027.910|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      –|
|    |sredstev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  1.027.910|
|    |neopredmet. dolgoroč. sredstev     |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    7.034|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    7.034|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.237.655|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javno |  1.237.655|
|    |finančnih institucij          |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  17.483.720|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  4.293.470|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  |  1.160.452|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   196.367|
|    |varnost                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.696.651|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   164.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    76.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  8.392.314|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |   353.190|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferji posameznikom in     |  3.317.878|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferji neprofitnim       |   838.380|
|    |organizacijam in ustanovam       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  3.882.866|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  4.269.051|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih      |  4.269.051|
|    |sredstev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   528.885|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in    |    95.100|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač. upor. |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|   433.785|
|    |uporabnikom               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)     |   –316.121|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    4.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    4.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA              |       |
|    |IN POVEČANJE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |      –|
|    |DELEŽEV                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      –|
|    |naložb                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    4.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV.-VI.)            |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.210.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  1.210.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  1.210.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   375.200|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   375.200|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga      |   375.200|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |   522.679|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-|       |
|    |VIII.)                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   834.800|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)     |   316.121|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   –522.679|
|    |2010                  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 se spremeni prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku o rebalansu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.«
3. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 se spremeni drugi odstavek 9. člena in se glasi:
»O prerazporeditvah oziroma povečanju/zmanjšanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti za zneske omejeno do višine 4.000 EUR odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O vseh ostalih prerazporeditvah odloča mestni svet na predlog župana s posebnim sklepom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0030/2011
Murska Sobota, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost