Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 94/2011 Ob-5255/11 , Stran 2597
Št. 94/2011 Ob-5255/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), sklepa Sveta Krajevne skupnosti, številka 7 z dne 9. 9. 2011, Krajevna skupnost Železniki objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki. 2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki. 3. Predmet in opis predmeta prodaje Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je enosobno stanovanje, s kabinetom P/1, in kletjo K/1, na naslovu, Na Kresu 18, Železniki. Stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu, Na Kresu 18, Železniki, ki je bila zgrajena leta 1971. Neto površina stanovanja je 52,20 m2, s kletjo v površini 2,20 m2. Koristna površina stanovanja je 52,40 m2 in obsega: sobo, v površini 7,85 m2, sobo, v površini 11,65 m2, kuhinjo, v površini 18,70 m2, kopalnico z WC, v površini 6,10 m2, predsobo, v površini 7,00 m2 in klet, v površini 1,10 m2. Stanovanje je bilo pred kratkim obnovljeno. Stanovanje je priključeno na vodovodno, električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje. Stanovanje je prazno. Stanovanje je, kot posamezni del stavbe (v etažni lastnini), vpisano v zemljiško knjigo, ID znak: 2062-219-1, ID osnovnega položaja: 9591801. 4. Izklicna cena: 53.500,00 EUR. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške overitve podpisa in stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno – kupljeno. 6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti Železniki, št. 01346-6450866085, ki se vodi pri UJP Kranj, sklic.: 720001-1, s pripisom »varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. 7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko, EMŠO/matično številko, telefonsko št. in e-poštni naslov kontaktne osebe, številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine, b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne, bo kot nepravilna zavrnjena), c) dokazilo o plačani varščini, d) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna številka za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za pravne osebe), e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa, f) izjavo ponudnika, da ponudba velja najmanj do 28. 12. 2011. Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo ponudniki vložijo osebno, v pisarno Krajevne skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki, ali pošljejo po pošti na naslov: Krajevne skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež. 8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih sprejemajo ponudniki Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del prodajne pogodbe, so naslednji: – stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane; – prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala pristojna komisija; – z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator zadrži njegovo varščino; – izbrani ponudnik plača kupnino v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe; plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru zamude se šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu; – plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto varščino; – davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške pogodbe nosi kupec; – po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja; – izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo. 9. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v enkratnem znesku, na transakcijski račun Krajevne skupnosti Železniki, številka: 01346-6450866085, odprt pri UJP Kranj, v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla. V primeru neplačila v roku, se pogodba šteje za razvezano po samem zakonu in varščina se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina všteva v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. 10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do dne 28. 11. 2011, do 11. ure. 11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2011. 12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni od roka za oddajo ponudb. 13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe za dodatne informacije Ogled stanovanja je mogoč od 7. 11. 2011 dalje. Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronska pošta: ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti