Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 478-48/2009 Ob-5243/11 , Stran 2589
Št. 478-48/2009 Ob-5243/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) – poslovna stavba, v izmeri 180,00 m2, dvorišče, v izmeri 4802 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 76 m2. Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnino, ki je premet javne prodaje, znaša 174.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 24. 11. 2011, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 23. 11. 2011, do 12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39911310. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom, tel. 02/222-13-05, ali mob. 031/534-533, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si, ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – del zemljišča z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) predstavlja gozdno zemljišče, zato bo za prodajo po končani javni dražbi izpeljan še postopek po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, po katerem ima prednost pri nakupu predkupni upravičenec, in sicer: – prodajalec posreduje ponudbo uspelega dražitelja na pristojno upravno enoto, ki jo le-ta objavi na oglasni deski; – uspeli dražitelj mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski pristojne upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vloži tudi neposredno; – v primeru, da predkupni upravičenec ne uveljavlja predkupne pravice na predmetni nepremičnini, pristojna upravna enota izda odločbo o odobritvi pravnega posla, uspeli dražitelj pa je dolžan v roku 15 dni po izdaji navedene odločbe skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti