Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011, stran 11376.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 25. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |   v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |       |
|   |IN ODHODKOV                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  54.001.468|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  48.030.988|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  34.432.082|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK           |  24.395.766|
|   |IN DOBIČEK                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  8.254.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |  1.782.316|
|   |IN STORITVE                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  13.598.906|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |  9.565.664|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    15.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |   294.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   213.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  3.510.642|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   100.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE          |   700.000|
|   |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    3.380|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE           |    3.380|
|   |IZ DOMAČIH VIROV             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE           |      0|
|   |IZ TUJINE                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.041.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  4.966.200|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ  |    75.000|
|   |SREDSTEV                 |       |
|   |PRORAČUNA EU               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA             |   125.900|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA           |   125.900|
|   |OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  57.192.184|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  17.113.730|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  2.998.609|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   479.801|
|   |VARNOST                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO           |  13.155.220|
|   |IN STORITVE                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   420.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE                |    60.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  26.958.198|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |   810.333|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  10.626.297|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |   448.608|
|   |IN USTANOVAM               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  15.072.960|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.880.875|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  9.880.875|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  3.239.381|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM  |  2.863.141|
|   |OSEBAM, KI NISO PU            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.     |   376.240|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I. – |  –3.190.716|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH           |      0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH           |      0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA          |      0|
|   |PRIVATIZACIJE               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA               |  1.000.000|
|   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA               |  1.000.000|
|   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |  1.000.000|
|   |FINANČNIH NALOŽB             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |      0|
|   |PRIVATIZACIJE               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –1.000.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
|   |(IV. – V.)                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  7.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  7.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  7.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |  2.808.039|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  2.808.039|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  2.808.039|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |    1.245|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  4.191.961|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |  3.190.716|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |    53.021|
|   |2010                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča, na predlog neposrednega uporabnika, župan. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20 % glavnega programa v sprejetem proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 % obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 50.100,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 7.000.000,00 eurov.
10. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2011
Celje, dne 25. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti