Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3776. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče, stran 11397.

Na podlagi Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1), Zakona o vodah (ZV-1 Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08), Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB8 Uradni list RS, št. 29/11) in 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB z dne 25. 1. 2010) je Občinski svet Občine Radeče na 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi plovbni režim na reki Savi na območju Občine Radeče zaradi varnosti plovbe ob izvajanju gospodarskih, turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišč oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah;
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot čoln se šteje tudi splav in drugo podobno plovilo);
– športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti;
– raft je gumijasti športni veslaški čoln;
– plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo (bivališča, plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi, kopališčne ploščadi in podobno);
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno;
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez;
– vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe;
– priobalno zemljišče (priobalni pas) celinskih voda je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka Sava na območju Občine Radeče. Plovbno območje se deli na pet con:
1. CONA A zajema območje izliva potoka Sopota v reko Savo do mostu pri črpališču.
2. CONA B zajema del reke Save od meje izlitja potoka Sopota v Savo gorvodno do meje Občine Radeče s sosednjima občinama (Hrastnik in Laško).
3. CONA C zajema del reke Save od meje izlitja potoka Sopota v Savo dolvodno do opozorilne table, s katero je objavljena prepoved približevanja jezu HE Vrhovo. Cona C se zaradi baraže za lovljenje plavja, prek katere plovba ni možna, nadalje deli:
– CONA C1: zajema del reke Save od meje izlitja potoka Sopota v Savo do opozorilnih tabel baraže za lovljenje plavja pri komunalni deponiji Hotemež
– CONA C2: zajema del reke Save od baraže za lovljenje plavja do opozorilne table, s katero je objavljena prepoved približevanja jezu HE Vrhovo.
4. CONA Č zajema območje HE Vrhovo med opozorilnimi tablami, kjer je prepovedano vsakršno približevanje jezu.
5. CONA D zajema območje pod HE Vrhovo, dolvodno od opozorilnih tabel do meje Občine Radeče z Občino Sevnica.
Plovbno območje je prikazano na kartah, ki so na vpogled na Občini Radeče.
4. člen
CONA A, CONA Č in CONA D: v njih je plovba prepovedana za vsa plovila, razen za službene oziroma intervencijske vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko plovilo koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja HE Boštanj ter upravljavca vodotoka, kontrolno reševalno plovilo CZ Radeče, druga reševalna plovila oziroma plovila za zaščito, reševanje in pomoč ter plovilo ribiškega čuvaja.
Cono A lahko uporablja zgolj upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest za shranjevanje svojega splava.
CONA B, CONA C: V njih je dovoljena plovba s čolni na vesla in na električni pogon, z jadrnicami, rafti, športnimi veslaškimi čolni in jadralnimi deskami ter – skladno z uredbo Vlade Republike Slovenije – tudi s plovili na motorni pogon. Hitrost plovbe je omejena na 10 km/h. Ob športnih in turistično-rekreacijskih prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja, v skladu s pravili za izvedbo posamezne prireditve. Plovba se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe in reda, ki ga predpiše skrbnik plovbnega območja. V primeru izvajanja ribiških dejavnosti (izlovi, vlaganja, tekmovanja ...) je potrebno paziti, da dejavnost ni motena.
Cona C se zaradi baraže za lovljenje plavja pri komunalni deponiji Hotemež nadalje deli na coni C1 in C2. Plovba prek baraže ni možna. Za plovila oziroma čolne, večje od dolžine, določene v 2. členu tega odloka, je plovba znotraj cone C dovoljena le v coni C1.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena, če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dovoljujejo varno plovbo, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka, koncesionarju HE Vrhovo in drugih službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti plovilo z vode.
Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na območju pristanov in 50 metrov gorvodno in dolvodno od pristana, kjer je plovba možna do brežine.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
5. člen
Skrbnik plovbnega območja je pristojni organ uprave Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki vzdržuje plovbno območje skladno s 15. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (v nadaljevanju: zakon).
Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE Vrhovo oziroma koncesionarja HE Boštanj, ki sta odgovorna za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu oziroma koncesijski pogodbi ter upravljavca vodotokov. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko omeji ali prepove plovbo.
Skrbnik plovbnega območja lahko za opravila iz drugega odstavka tega člena pisno pooblasti upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
6. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo:
– splav,
– čolni na vesla in na električni pogon,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske.
Vsa plovila na motorni pogon lahko plujejo na plovbnem območju pod pogoji iz uredbe Vlade Republike Slovenije, ki ureja uporabo plovil na tem območju reke Save.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
7. člen
------------------------------------------------------------
Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta pristanišči:
– pristanišče TRC Savus   (Cona C1)   N 46.06689 E
                      15.18552
– pristanišče Vrhovo     (Cona C2)   N 46.04412 E
                      15.20965.
Lokacije vstopno izstopnih mest (VIM) s koordinatami so
sledeče:
– VIM Škratova dolina    (Cona B)   N 46.09083 E
                      15.15614
– VIM Starograjska      (Cona B)   N 46.07035 E
                      15.18226
– VIM Ribiški dom      (Cona C1)   N 46.05645 E
                      15.20254
------------------------------------------------------------
Lokacije so grafično opredeljene v prilogi. Natančnejše pogoje za njihovo ureditev določi upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest skladno z določili Zakona o vodah. Upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest zanje pridobi tudi soglasje koncesionarja HE Vrhovo. Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti. V primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo sonaravno z uporabo lesa in kamna.
Globina ter urejenost pristanišč in vstopno izstopnih mest morata omogočiti varno plutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ali tovora ter tudi varen privez plovil.
8. člen
Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni organ plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
Za dovoljenje se plača pristojbina, ki jo določi Občinski svet Občine Radeče s sklepom.
Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe in reda, ki ga predpiše upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest.
9. člen
Ribiške organizacije ne plačujejo pristojbine za en privez za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib ter ribiška čuvajska služba.
Javna gasilska služba GZ Radeče ne plačuje pristojbine za en privez za plovilo, s katerim se opravlja naloga reševanja na vodi in iz nje.
Vseh pristojbin so prosti upravljavec vodotoka po Zakonu o vodah, koncesionarja HE Vrhovo in HE Boštanj ter upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest.
10. člen
Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po končani plovbi umakniti na obalo.
Za plovila, ki so nesposobna za plovbo, uporaba priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČ IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST
11. člen
Upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest je javni zavod Kulturno rekreacijsko turistični center Radeče.
Upravljanje obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– dolžnost označitve pristanišč in vstopno izstopnega mesta;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil;
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju.
Upravljavec pristanišč in vstopno izstopnih mest podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih in pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba na plovbnem območju je dovoljena v dnevnem času.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra.
13. člen
Plovba izven dnevnega časa je dovoljena na območju con B in C1 v času prireditev na podlagi dovoljenja pristojnega organa in soglasja koncesionarja HE Vrhovo.
V času prireditve, ki jo skupaj s plovbnim območjem določi oziroma potrdi pristojni organ, je dovoljena plovba zgolj plovilom, ki so vezana na izvajanje prireditve.
V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu, je plovba dovoljena le ob pridobitvi soglasja organizatorja ribiškega tekmovanja. Organizator ribiškega tekmovanja je dolžan 14 dni pred izvedbo o tekmovanju obvestiti skrbnika plovbnega območja in upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest.
14. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za službene oziroma intervencijske vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko plovilo koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja HE Boštanj ter upravljavca vodotoka, kontrolno reševalno plovilo CZ Radeče, druga reševalna plovila oziroma plovila za zaščito, reševanje in pomoč ter plovilo ribiškega čuvaja.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
15. člen
Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove pristojni organ na lastno pobudo, pobudo upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest ali na zahtevo upravljavca vodotoka ter koncesionarja HE Vrhovo zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, denivelacije (tudi v času rednega obratovanja) ter vzdrževalnih del na HE Vrhovo, kolikor to vpliva na varnost plovbe, ter iz drugih utemeljenih razlogov. Ob morebitnih vzdrževalnih delih na območju akumulacijskega bazena oziroma njegovih denivelacijah, ko plovba ni možna, koncesionar HE Vrhovo ne prevzema nobenih odgovornosti in obveznosti. Koncesionar HE Vrhovo o načrtovanih aktivnostih predhodno pisno obvesti upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest.
Plovba je prepovedana v času povišanih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti plavja. Plovba v conah B in C ni dovoljena, ko je pretok reke Save večji od 500 m3/s, o čemer koncesionar HE Vrhovo nemudoma telefonsko obvesti upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest.
Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi na spletni strani Občine Radeče ter upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest na stroške pristojnega organa.
Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni dovoljeno.
16. člen
Omejitve in prepovedi, ki se nanašajo na izplutje in pristajanje izven določenih mest, plutje izven plovbnega območja, dovoljenega časa ter ob razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe, ne veljajo za službene oziroma intervencijske vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko plovilo koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja HE Boštanj ter upravljavca vodotoka, kontrolno reševalno plovilo CZ Radeče, druga reševalna plovila oziroma plovila za zaščito, reševanje in pomoč ter plovilo ribiškega čuvaja.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE
17. člen
Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje koncesionarja HE Vrhovo in Zavoda za ribištvo Slovenije. Za prireditev, s katero se posega na vodno in priobalno zemljišče, je potrebno predhodno pridobiti tudi vodno soglasje.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
18. člen
Javni prevoz oseb in stvari s plovili je dovoljen na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota. Javni prevoz oseb in stvari se opravlja kot javni prevoz v prosti plovbi.
V pristaniščih je dovoljeno oddajanje plovil. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
19. člen
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
Oseba, ki upravlja plovilo, se je pred pričetkom plovbe dolžna pozanimati o pretoku reke Save pri upravljavcu pristanišč in vstopno izstopnih mest.
20. člen
S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njihove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL TER PLAVAJOČIH NAPRAV
21. člen
Čolni in plavajoče naprave, za katere je z zakonom tako določeno, morajo biti v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe in plavajočih naprav pri pristojni upravni enoti.
Čoln oziroma plavajoča naprava se označi v skladu z veljavnimi predpisi.
Med plovbo mora biti na čolnu veljaven vpisni list.
22. člen
Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za upravljanje čolna je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila o tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti med upravljanjem čolna vedno pri sebi.
23. člen
Ob nesrečah morajo lastniki in uporabniki plovil na zahtevo policije, gasilcev in drugih reševalcev odstopiti le-tem svoja plovila, dokler traja reševanje.
24. člen
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele ali tovor) mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove stroške odstranijo pristojne službe. Kadar potopljena stvar predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo in okolje, njen lastnik pa ni znan, mora ukrepati pristojni organ.
25. člen
Na brežini in priobalnem pasu ni dovoljeno: shranjevanje plovil, vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
XIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka in ukrepe iz tega odloka izvaja pooblaščena oseba Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica v okviru svojih pristojnosti.
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o plovbi po celinskih vodah in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja inšpektor za plovbo po celinskih vodah in policija.
Nadzor nad izvrševanjem določb zakona o vodah in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni za vode.
Nadzor v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu opravljajo ribiški inšpektorji in ribiškočuvajske službe.
Nadzor v skladu z zakonom o ohranjanju narave in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave in lovski inšpektorji.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 25. členom odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
28. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka.
29. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 25. členom odloka.
XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno izstopnih mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi za plovila.
31. člen
Uporabniki privezov za plovila na območjih, ki jih ta odlok ne opredeljuje kot pristanišča, so dolžni v roku enega leta od uveljavitve tega odloka odstraniti čolne iz reke Save ali pa si urediti privez v pristaniščih, določenih v tem odloku.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 374-1/2011
Radeče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost