Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 76/2011 Ob-5287/11 , Stran 2580
Št. 76/2011 Ob-5287/11
Na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Poslovnega in finančnega načrta 2011 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS na 131. redni seji s sklepom št. 47602-8/2011/3 dne 21. 4. 2011, Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33 z dne 1. 6. 2010, Odločbe št. OP RČV/1/2/08-0-MDDSZ organa upravljanja o dodelitvi sredstev za program »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« z dne 22. 9. 2011 (v nadaljevanju: Odločba) in Pogodbe št.: 2611-11-038108 o sofinanciranju operacije »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« (ISARR koda OP13.2.1.3.08.0001) v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 z dne 26. 9. 2011 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO), ki jim sklad na podlagi javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) za delodajalce in zaposlene v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« in jih uvrsti na seznam izvajalcev VKO. Izbrani izvajalci VKO bodo izvajali aktivnosti(*1) VKO za delodajalce in zaposlene, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (v nadaljevanju: Javni razpis – delodajalci) in bodo s tem upravičeni do sofinanciranja storitev VKO(*2) za delodajalce in zaposlene v okviru naslednjih sklopov, aktivnosti in njihovih podaktivnosti: (*1) Izvajalci VKO bodo za delodajalce izvajali posamezne storitve/aktivnosti, ki so določene v predmetu javnega razpisa. Stroški aktivnosti, ki jih bo delodajalec opredelil v vlogi za »Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene«, bodo delodajalcu povrnjeni največ do določenega zneska (Priloga 1 razpisne dokumentacije). Razliko stroškov nad preseženimi predvidenimi mejnimi vrednostmi, določenimi v Prilogi 1, oz. stroške storitev, ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi, krijejo delodajalci sami iz lastnih sredstev. (*2) Izvajalci VKO bodo izstavljali račune delodajalcu za izvedbo posameznih storitev, ki so določene v predmetu javnega razpisa in so uvrščene na Seznam storitev B ZJN (Koda CPV: 80500000-9 Storitve usposabljanja; 80521000-2 Storitve, povezane s programi usposabljanja; 80522000-9 Izobraževalni seminarji; 80531200-7 Storitve strokovnega usposabljanja; 80532000-2 Storitve poslovodnega usposabljanja; 80570000-0 Storitve usposabljanja na področju osebnostnega razvoja; 79633000-0 Storitve, povezane z razvojem kadrov (kot npr. izvedba ocenjevanj, testiranj, izdelava analiz, osebnih in razvojnih načrtov, svetovanje ipd.). Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov: Aktivnost 1: Izdelava analize stanja in opredelitev potreb za celovit razvoj kadrov: (seznanitev z instrumenti za razvoj kadrov ter priprava akcijskega načrta glede na potrebe): – opredelitev osnovne vizije podjetja, dolgoročnih ciljev, ključnih dejavnikov uspeha ter izdelava analize stanja (analiza obstoječih kompetenc zaposlenih in njihove uporabe pri delu) in priprava akcijskega načrta za razvoj kadrov. Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno ključnemu kadru(*3) za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov v podjetju. (*3) Ključni kadri so zaposleni v podjetju, odgovorni za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov. To so lahko menedžerji, linijski vodje, kadrovski strokovnjaki ter drugi zaposleni, kot npr. mentorji. Aktivnost 2: Vzpostavitev ali prenova temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (ohranjanje, motiviranje, razvoj zaposlenih): – vzpostavitev kadrovske evidence; – sistemizacija delovnih mest; – izdelava modela kompetenc podjetja oziroma kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev; – izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov ter drugih orodij za izvajanje letnih in razvojnih razgovorov, strukturirani intervju, spremljanje kadrov); – uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja. Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje(*4), namenjeno ključnim kadrom, ter kot svetovalno in izvedbeno delo za vzpostavitev temeljnega kadrovskega procesa v podjetju. (*4) Za usposabljanje se štejejo izobraževanje, usposabljanje, treningi in delavnice. Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih: Aktivnost 1: Ocenjevanje kompetenc zaposlenih in izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu: – izvedba ocenjevanja zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj (s testiranji in drugimi orodji, s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne, intelektualne, verbalne sposobnosti, poklicni cilji, karierna sidra za potrebe izdelave osebnih in kompetenčnih profilov delovnih mest); – usposabljanje za izvajanje letnih ali razvojnih razgovorov ter intervjujev (metoda 360 stopinj, analiza povratne informacije...); – izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu. Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot svetovalno in izvedbeno delo za izvedbo ocenjevanj, testiranj, izdelave razvojnega načrta na delovnem mestu ipd. Aktivnost 2: Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih: – profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov, preferenc in kompetenc s pomočjo testiranj in drugih orodij ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih. Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot svetovalno in izvedbeno delo za profiliranje in izdelavo načrta osebnega ter poklicnega razvoja zaposlenih. Aktivnost 3: Osebni in poslovni coaching: – izvajanje individualnega coachinga; – izvajanje skupinskega coachinga (namenjen za time v podjetju). Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno ključnim kadrom in ostalim zaposlenim. Sklop C: Usposabljanja, delavnice ali treningi na področju motivacije, osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih: Aktivnost 1: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na področju motivacije, osebnega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih: – izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na naslednjih področjih: motivacija, samomotivacija, osebni razvoj, veščine samoorganizacije oziroma osebne učinkovitosti, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno mišljenje, timsko delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje lastnih potencialov, upravljanje s stresom ter upravljanje s časom. Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim. Aktivnost 2: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov za pridobitev veščin vodenja kariere oziroma kariernega razvoja zaposlenih. Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim. V okviru ene vloge lahko vlagatelji kandidirajo na izboru za izvajanje storitev VKO ločeno za enega ali več sklopov ali skupaj za sklope A, B in C. Na Javnem razpisu – delodajalci bodo izbrani delodajalci lahko uveljavljali storitve le pri tistih izvajalcih VKO, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu in vpisani na seznam izvajalcev VKO. Seznam izvajalcev VKO bo vzpostavljen ločeno za sklop A, B in C ter bo objavljen na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si 2. Pogoji in posebne zahteve za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje in ki se strinjajo z ostalimi zahtevami javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Splošni pogoji: – da so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti iz predmeta javnega razpisa (svetovanje, izobraževanje, raziskovanje in druge vsebinsko primerljive dejavnosti) vsaj dve leti pred določenimi roki za oddajo vloge na ta javni razpis, kar je razvidno iz uradnih evidenc; – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z veljavno zakonodajo; – da zagotavljajo kadrovske pogoje, kar pomeni, da razpolagajo s strokovno ustreznim kadrom za kakovostno izvedbo aktivnosti, navedenih v predmetu javnega razpisa; – da lahko zagotavljajo prostorske, tehnične in organizacijske pogoje (vezano na sklop C); – da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – vlagatelji in zakoniti zastopnik vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list. RS, št. 55/08, 66/08). Posebne zahteve: – vlagatelji se zavezujejo, da bodo vsebino projekta izvajali celostno, kakovostno in strokovno; – vlagatelji se zavezujejo, da bodo skladu v roku 8 dni sporočili morebitne statusne in druge spremembe podatkov; – vlagatelji se strinjajo, da se bo kakovost izvedenih storitev VKO spremljala in ugotavljala tudi na podlagi Vprašalnika o ugotavljanju zadovoljstva delodajalca o izvedenih storitvah izvajalca VKO, ki bo obvezna priloga vsebinskega poročanja izbranih delodajalcev na Javnem razpisu – delodajalci; – vlagatelji se strinjajo z objavo podatkov(*5) na seznamu izvajalcev VKO ter objavo le-tega na spletnih straneh sklada; (*5) Ime in sedež izvajalca VKO; registrirana dejavnost; številka sklepa o izboru in datum vpisa v seznam; zakoniti zastopnik in kontaktna oseba izvajalca VKO. – vlagatelji se zavezujejo, da bodo za uporabo osebnih podatkov v Obrazcu št. 3.1: Referenčna lista z izjavo vlagatelja o izvedenih storitvah po posameznih sklopih pridobili ustrezno soglasje naročnikov oziroma organizacij; – vlagatelji se strinjajo, da se kot izvajalci VKO, izbrani na tem javnem razpisu, ne oni ne njihova kapitalsko ali kakorkoli lastniško ali upravljavsko povezana oseba ne bo prijavila na Javni razpis – delodajalci. Izpolnjevanje pogojev ter strinjanje z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije vlagatelji potrdijo tudi z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Vlagatelji s podpisom izjave skladu dovoljujejo, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu. Sklad bo podatke iz vlog preverjal po uradni dolžnosti v času odločanja o izboru vlog iz uradnih evidenc. Podatke o poravnanih obveznostih bo sklad pridobil pri Davčni upravi Republike Slovenije. Če bo s strani Davčne uprave Republike Slovenije pridobil informacijo, da vlagatelj nima poravnanih vseh v plačilo zapadlih obveznosti, bo vlagatelju brez dodatnega preverjanja poslal sklep o zavrnitvi vloge. Vlagatelji lahko zaradi hitrejše obravnave vlog priložijo potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge. Sklad v tem primeru ne bo izvedel dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti. V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili vlagatelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene splošne pogoje in posebne zahteve. 3. Merila za izbor Pri ocenjevanju vlog se bodo upoštevala spodaj navedena merila. Pri merilih, s katerimi vlagatelji izkazujejo usposobljenost izvajanja karierne orientacije, bodo vlagatelji dobili točke, če bodo z ustreznimi referencami izkazali izkušnje pri izvajanju storitev v okviru navedenih aktivnosti. Pri dodatnih merilih bodo vlagatelji dobili točke, če bodo predložili druga ustrezna dokazila, predvidena v točki 4 c tega javnega razpisa, ter izpolnjene obrazce. Najvišje možno število točk, doseženih v okviru sklopa A, je 30 točk. Prag najmanjšega števila točk, ki jih mora vlagatelj doseči v okviru sklopa A, je 15 točk. Najvišje možno število točk, doseženih v okviru sklopa B, je 40 točk. Prag najmanjšega števila točk, ki jih mora vlagatelj doseči v okviru sklopa B, je 15 točk. Najvišje možno število točk, doseženih v okviru sklopa C, je 30 točk. Prag najmanjšega števila točk, ki jih mora vlagatelj doseči v okviru sklopa C, je 15 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*6) Kot obdobje izvedenih storitev pri posameznem podjetju ali organizaciji se upošteva zadnji 2 leti od navedenih datumov za oddajo vlog v 5. točki tega javnega razpisa. Pogoj, da je vlagatelj v zadnjih dveh letih izvedel aktivnosti/podaktivnosti, določene s posameznim merilom, velja smiselno tudi za vsa nadaljnja merila. Vlagatelj lahko v okviru posameznega podjetja/organizacije uveljavlja največ 3 reference. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*7) Področja usposabljanj so podrobneje opredeljena v točki 1 tega javnega razpisa v okviru sklopa C. (*8) Kot certifikat se ne šteje potrdilo o udeležbi na seminarju, delavnici ali kratkem usposabljanju, temveč usposabljanje ali izobraževanje, kjer se pridobi potrdilo, ki dokazuje pridobitev novih kvalifikacij na podlagi preizkusa znanja. Sklad bo vloge vlagateljev točkoval ločeno po sklopih A, B in C. Izbrani bodo tisti vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in ki bodo skupaj s točkami iz meril za posamezni sklop ter iz dodatnih meril dosegli minimalno 25 točk. Sklad bo dosežene točke iz dodatnih meril prištel točkam, doseženih po posameznih sklopih do minimalnega števila 25 točk glede na izraženo preferenco vlagatelja. 4. Obvezna dokumentacija vloge Formalno popolna vloga mora vsebovati izpolnjene naslednje žigosane(*9) in s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisane obrazce, ki so del razpisne dokumentacije(*10): (*9) Žig je obvezen, če vlagatelj z njim posluje. Če vlagatelj ne posluje z žigom, na mesta, določena za žig navede »Ne poslujemo z žigom«. (*10) Obrazec št. 3.2 in Obrazec št. 3.3 je obvezna sestavina vloge samo v primeru, da vlagatelj kandidira tudi po dodatnih merilih. a. Prijavni obrazec (Obrazec št. 1); b. Izjava o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (Obrazec št. 2); c. Dokazila oziroma reference vlagatelja (Obrazec št. 3): – referenčna lista z izjavo vlagatelja o izvedenih storitvah po posameznih sklopih (Obrazec št. 3.1); – izpis bibliografije iz baze podatkov sistema COBISS ali SICRIS; – izpolnjen obrazec o ponudbi standardov, modelov odličnosti itd. (Obrazec št. 3.2); – izpolnjen obrazec o pridobljenih certifikatih (Obrazec št. 3.3). Vlogo je treba posredovati tudi v Wordovi oziroma Excelovi obliki na podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali USB-ključ). 5. Roki za oddajo vloge Javni razpis je odprt od 4. 11. 2011 do 1. 3. 2014. Predvideni roki za oddajo vlog so najkasneje do: – za prvi rok: 2. 12. 2011; – za drugi rok: 1. 3. 2012; – za tretji rok: 1. 9. 2012; – za četrti rok: 1. 3. 2013; – za peti rok: 1. 9. 2013; – za šesti rok: 1. 3. 2014. V okviru posameznega roka za oddajo se bodo odpirale vloge, ki bodo v zgoraj navedenih rokih oddane priporočeno po pošti oziroma oddane osebno v glavno pisarno sklada (vsak delovni dan v času uradnih ur). Vloge, ki bodo oddane po tem roku oziroma bodo v glavno pisarno sklada prispele po tem roku, bodo obravnavane v okviru naslednjega roka za oddajo. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku, bodo vrnjene vlagateljem. Vlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za izbor izvajalcev VKO«. Na ovojnici mora biti obvezno naveden naziv in naslov vlagatelja. 6. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma tretji delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog. Odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica sklada. Komisija je najmanj tričlanska in jo sestavljajo predsednik ter najmanj dva člana. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po vsakem datumu, ki je določen kot rok za oddajo vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani sklada. Izbranim izvajalcem VKO bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sodelovanju. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je vlogo umaknil. Vlagatelji popolnih vlog, ki ne bodo ustrezale pogojem ali po merilih ne bodo dosegle minimalnega števila točk, bodo v objavljenem roku obveščeni o odločitvi, da njihove vloge niso bile izbrane. Sklad bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v točki 4 tega javnega razpisa. V primeru nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge. Vlagatelj se je na poziv k dopolnitvi dolžan odzvati v roku 5 dni od prejema poziva, v nasprotnem primeru bo sklad vlogo vlagatelja s sklepom zavrgel. Dopolnitev vloge mora biti pravočasna in označena z nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za Javni razpis za izbor izvajalcev VKO«. 7. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si. 8. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si ter v fizični obliki v glavni pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur. Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Sabini Rajšelj na telefonski številki 01/434-58-86 ali preko elektronskega naslova: vko@sklad-kadri.si najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti