Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3782. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas, stran 11407.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 10. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt »športni park Konjiška vas« (v nadaljevanju: OPPN), ki je usklajen z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990, za območje Občine Slovenske Konjice, dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 75/04), OPPN Športni park Konjiška vas je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice v juliju 2011 pod št. 03/11-OPPN in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) V odloku je določeno območje OPPN, predvidene so prostorske ureditve ter območje in umestitev načrtovane ureditve v prostor. Prikazane so rešitve in ukrepi za varovanja okolja in naravnih virov ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja objektov nanjo, etapnost izvedbe in dopustna odstopanja.
(2) Zgoraj opisane vsebine so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki so skupaj z obvezno prilogo sestavni del elaborata.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(prostorske ureditve)
V ureditvenem območju OPPN so predvidene naslednje prostorske ureditve:
– gradnja dveh večnamenskih objektov,
– prometna ureditev in ostala infrastrukturna ureditev,
– ureditev zelenih površin.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
Površina ureditvenega območja obsega 3282 m2 in zajema parcele številka 33/2 in 33/4, k.o. Konjiška vas v celoti. Obravnava gradnjo dveh večnamenskih objektov za športno in rekreacijsko vadbo ter izvedbo družabnih dogodkov ob obstoječem športnem igrišču. Meja OPPN poteka po parcelnih mejah obravnavanih parcel, ki so na zahodni strani urejene in dokončne.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave leži vzhodno ob naselju Konjiška vas, od središča naselja oddaljeno 250 m, na zemljiških parcelah, ki ležita tik ob gozdu. Teren je v območju obravnave zmerno padajoč v severnem pobočju, s pogledom na Slovenske Konjice in Škalce. Dovoz je urejen s priključkom na R III odsek 1231 Slovenske Konjice–Žiče. Predvidena gradnja ne leži v vplivnem območju državne ceste. Prostorska ureditev je predvidena na negozdnih površinah in njena izvedba ne zahteva dodatnega poseganja v gozd in gozdni prostor.
(2) Območje je povezano z naseljem s cesto in obstoječimi komunalnimi priključki. Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivi novogradnje z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, bodo optimalni. V neposredni bližini je vsa infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo predvidenih objektov.
Vrste načrtovanih objektov in površin ter opredelitev dejavnosti
6. člen
(vrste gradenj)
V ureditvenem območju so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist, kakor tudi gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
(vrste objektov)
1/ Stavbe
– športne dvorane in druge nestanovanjske stavbe
2/ Gradbeni inženirski objekti
– dovozna cesta
3/ Enostavni objekti – pomožni objekti, začasni objekti in urbana oprema.
8. člen
(vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje ureditve:
– hortikulturna ureditev (ureditev zelenih površin, zasaditev dreves in grmovnic …)
– parterne ureditve (tlakovanje, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, zunanjih teras …).
9. člen
(vrste dejavnosti)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje dejavnosti:
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
10. člen
(umestitev objektov)
Umestitev objektov je določena z:
– odmikom 2.0 m od mej s sosedi
– razpoložljivim prostorom ob športnih igriščih.
11. člen
(lega, velikost in oblikovanje objekta)
1 – VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT
– Objekt 1 je lociran v skrajni jugovzhodni vogal parc. št. 33/2, k.o. Konjiška vas, od meje s parc. št. 34/1 iste k.o. vzporedno odmaknjen najmanj 2.0 m. Z južno stranico se dotika parc. št. 33/11. Dostop v objekt bo iz severne strani.
– Horizontalni gabarit je v obliki pravokotnika, ki mu je na vzhodni strani dodan trapez: 11 m x 20 m + (4.73-5.33) m x 17 m, mere so konstrukcijske. Objekt je tlorisno prilagojen obliki zemljiške parcele in razpoložljivemu prostoru ob igrišču.
– Nad pritlično etažo je predvideno izvedba galerije na višini 3.05 m, objekt je v slemenu visok + 10.90 m nad koto pritličja, ki znaša ± 0,00=339,00.
– Streha je dvokapnica naklona približno 45° nad osrednjim rekreacijskim delom in zahodnim prizidkom za igrala, nad sanitarnim in komunikacijskim delom je streha ravna. Kritina je opečno rdeča do opečno rjave barve.
– Oblikovanje objekta je sodobno z vgradnjo naravnih tradicionalnih materialov.
2 – VEČNAMENSKI OBJEKT
– Objekt 2 je lociran ob severovzhodni stranici parc. št. 33/2, k.o. Konjiška vas, od meje s parc. št. 34/1 iste k.o. odmaknjen najmanj 2.0 m in leži na obstoječem platoju.
– Horizontalni gabarit je pravokotnik, s stranicami v osi nosilne konstrukcije mere 6.20 m x 12.20 m. Objekt je enoetažen z zaprtim delom (šank – točilni pult in skladišče) ter odprtim delom (prostor z mizami).
– Višina objekta v slemenu je 6.50 m. Etažna višina objekta je 2.90 m (svetla 2.70 m), nad nulto koto objekta, ki znaša ± 0,00=338,50.
– Streha je dvokapnica naklona približno 45° s slemenom po daljši stranici objekta, z večjima čopoma, kritina je opečno rdeča do opečno rjave barve.
– Objekt je sodobno oblikovan, konstrukcija je delno zidana in delno montažna.
12. člen
(zunanja ureditev)
(1) Pri izvedbi javne razsvetljave se upoštevajo priporočila Slovenskega društva za razsvetljavo – SDR in mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Okolica objektov se primerno utrdi in uredijo se dostopne poti, zunanje stopnice in rampe. Proste površine se zatravijo in po potrebi zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami.
(2) Uredi se požarni dostop do objekta 1 v podaljšku obstoječe dovozne ceste in poteka v širini min. 2.5 m severno nad asfaltiranim igriščem.
13. člen
(zemljišče za uporabo objekta)
Zemljišče za uporabo objekta 1 – večnamenski športni objekt
Leži v vogalu zemljiške parcele 33/2 in na pasu 33/4 s skupno površino 471 m2. Površina je v obliki nepravilnega trapeza, ki na vzhodu in jugu leži na meji s sosednjima parcelama 34/1 in 33/11, k.o. Konjiška vas, na zahodu meji na rob asfaltiranega igrišča, na severu sega do loma na stranici zemljiške parcele.
Zemljišče za uporabo objekta 2 – večnamenski objekt
Je oblike nepravilnega večkotnika, ki je umeščeno na naravni plato ob severozahodni parcelni meji parc. št. 33/4, k.o. Konjiška vas. S površino 165 m2 v celoti leži na 33/2, k.o. Konjiška vas. Sega od parkirišča na zahodu do intervencijske poti na jugu in do parcelne meje na severovzhodu.
14. člen
(ekološki otok)
Ekološki otok je lociran ob dovozni cesti, v neposredni bližini javne ceste. Vizualna ter mehanska zaščita proti vetru se oblikuje skladno z objektom.
15. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
Glede načina gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja veljajo določila veljavnega predpisa.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
16. člen
(prometno urejanje)
(1) Dovoz do območja obravnave je po obstoječi asfaltirani dovozni cesti po parc. št. 33/2, k.o. Konjiška vas, ki ima urejen priključek na državno regionalno cesto R III odsek 1231 Slovenske Konjice Žiče. Cesta se pred igriščem razširi v plato, na katerem se uredi parkirišče za osebna vozila.
(2) Za uporabnike in obiskovalce se zagotovi do 10PM za osebna vozila, kar zadošča za naslednje število uporabnikov po normativu 1PM/250 m2 + 1PM/10–15 obiskovalcev:
– za objekta s površino 281 m2 + 74 m2 = 355 m2 potrebujemo 2 PM.
– 8 PM zadošča za najmanj 80 obiskovalcev, ki bodo prišli v dvorano na rekreacijo.
(3) Intervencijski dovoz do objekta 1 je možen po dovozni cesti, ki se na jugu podaljša ob igrišču.
(4) Kolesarski in peš dostop poteka zaradi varnosti udeležencev po obstoječi kolovozni poti iz Konjiške vasi iz jugozahodne smeri preko parc. št. 33/11, k.o. Konjiška vas, ki je v lasti Občine Slovenske Konjice. Varnost pešcev in kolesarjev ob regionalni cesti ni zagotovljena, ker ob cesti ni zgrajenega pločnika in kolesarske steze.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Upravljavec vodovoda je JKP d.o.o. Slovenske Konjice, ki se strinja s predhodnim soglasjem, ki ga je izdal Vodovodni odbor Konjiška vas dne 19. 6. 2011.
(2) Nameravani objekti se bodo oskrbovali s pitno vodov iz javnega vodovoda preko obstoječega vodovodnega priključka. Vodomer se vgradi v tipski vodomerni jašek s tipskim pokrovom proti zmrzovanju. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v območju dostopne poti, vzhodno ob objektu 1.
(3) Odnos med dobaviteljem in potrošnikom je reguliran z Odlokom o preskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/97).
(4) Vsa križanja vodovoda s kanalizacijo ali cesto je obvezno izvesti z zaščito vodovoda v BC DN 150 mm, ki se obbetonira, ali v zaščitni jekleni cevi, v dogovoru z upravljavcem javnega vodovoda.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Slovenske Konjice je JKP d.o.o. Na območju predvidene gradnje ni izvedene javne kanalizacije.
Investitor izgradi na območju gradnje ločen sistem interne kanalizacije.
(2) V prehodnem obdobju do izgradnje javne kanalizacije in ustreznega čiščenja komunalnih odpadnih vod v naselju Konjiška vas se komunalne odpadne vode odvajajo v začasno nepretočno greznico ustreznega volumna, skladno s 13. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Nepretočno greznico prazni izvajalec javne službe v okviru izvajanja javne službe na račun lastnika objekta.
(3) Po izgradnji javne kanalizacije in ustreznega čiščenja komunalnih odpadnih vod v naselju Konjiška vas je lastnik dolžan izločiti nepretočno greznico iz uporabe in objekt priključiti na javno kanalizacijo.
Neobremenjene meteorne vode iz streh se odvajajo skupaj s predhodno očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih površin v obcestni jarek pod pogoji upravljavca ceste.
(4) Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olja, ki mora ustrezati SIST EN 858-2. Skladno z 2. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Lovilec olja izvede investitor na lastne stroške na svojem zemljišču.
19. člen
(plinovodno omrežje)
Na obravnavanem območju ne bo omrežja zemeljskega plina, s čimer so izpolnjeni pogoji določil Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 114/04).
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Sedanje športno igrišče je priključeno na električno omrežje iz transformatorske postaje TP Konjiška vas (t-172 OE Slovenska Bistrica) z naslednjimi karakteristikami:
– št. merilnega mesta 240339, odjemno mesto 811172001150, obstoječa moč 3 x 20 Ah.
(2) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki jih je potrebno vrisati v situacijo, na osnovi podatkov OE Slovenska Bistrica. Pred izvedbo del je potrebno vode zakoličiti in jih v primeru, da ležijo pod objekti, prestaviti.
(3) V primeru povečanja priključne moči objektov si bo moral investitor pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam in izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti še soglasje za priključitev za objekte.
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Na območju obravnave ni TK omrežja v upravljanju Telekom. V primeru priključitve na javno TK omrežje, je potrebno zgraditi TK priključek po predhodno izdelani tehnični rešitvi. Točko priključitve poda predstavnik Telekom Slovenije.
22. člen
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)
Pri projektiranju ogrevanja, prezračevanja in priprave sanitarne tople vode morajo biti izpolnjene tehnične zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varovanje okolja)
1. Zrak
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
2. Hrup
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti (4. člen Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju – Uradni list RS, št. 45/95).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: III. območje).
Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem času. Vse prireditve morajo biti zaključene do 22. ure.
3. Tla
Pri gradnji poseganje na sosednja gozdna zemljišča ni dovoljeno. Odlaganje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov ali viškov odkopane zemlje naj se tako izvaja izključno v območju parcel, kjer je načrtovana gradnja, z uporabo čim manjših površin. Možna je začasna uporaba tlakovanih športnih površin.
Transportna sredstva in gradbeni stroji morajo biti varni, tehnično brezhibni in iz materialov, ki so okolju neškodljivi.
4. Vode – vpliv posega na vodni režim in stanje voda
Območje predvidene pozidave se nahaja izven območij varovanja pitne vode in izven poplavnega območja.
– V Odloku o OPPN je obdelana in prikazana zunanja ureditev z dispozicijo objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura.
– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda.
– Kanalizacijski sistem je v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).
– Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne službe.
– Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predviden v obstoječ odvodni jarek.
– Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč je predvideno preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika (standardiziran lovilec olj SIST EN 858-2) v obstoječ sistem odvodnje v odprti jarek.
5. Osončenje
Osončenje sosednjih objektov ne bo spremenjeno.
6. Svetlobno onesnaževanje
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja (za igrišče s svetilkami, kot so asimetrični reflektorji, električna moč posamezne svetilke je manjša od 20 W, povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx). Vsa svetila morajo imeti svetlobo usmerjeno proti tlom.
24. člen
(odpadki)
Investitor večnamenskega objekta je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora zadostiti določilom veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.
Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozili.
25. člen
(varstvo narave)
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju narave.
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN VARSTVO PRED POŽAROM
27. člen
(varstvo pred poplavo)
Predvidena objekta ležita izven poplavnega območja reke Dravinje, zato posebni ukrepi za poplavno ogroženost niso predvideni.
28. člen
(varstvo pred požarom)
V skladu z 22. členom ZVPoz so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki in ustrezne požarne zaščite med objekti. Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, dovozno pot in igrišče.
29. člen
(potresna ogroženost)
Objekta se nahajata na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
30. člen
(parcelacija)
Parcelacija za ureditev mej je bila izvršena pred leti. Meje zemljiške parcele št. 33/2, k.o. Konjiška vas so urejene proti sosednjim zahodnim in južnim parcelam. Parc. št. 33/4, k.o. Konjiška vas nima urejenih mej. Obravnavani parceli v celoti obsegata območje obravnavano v OPPN.
IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
31. člen
(etapnost izvedbe)
Možna etapnost izvedbe gradnje se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
32. člen
(dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji)
(1) Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
(2) Dopustno odstopanje za objekta v horizontalnih in vertikalnih gabaritih je ± 0.50 m, odstopanje za naklon strešine je ± 10 %.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru med investitorjem in upravljavci energetskih in komunalnih naprav ter ceste.
(2) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
(3) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja in voda.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA NAČRTA
34. člen
(urejanje po prenehanju veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/10 in spremembe in dopolnitve 17/11) v delu območja KS Športni park Konjiška vas, ki zajema parc. št. 33/2 in 33/4, k.o. Konjiška vas.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen
(hramba sprejetega OPPN)
Občinski podroben prostorski načrt »Športni parki Konjiška vas« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice in Upravne enote Slovenske Konjice.
37. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0007/2011
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti