Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o., stran 11400.

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11), Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09), Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o. (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98, 114/00, 57/01, 128/03), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1 z dne 25. 1. 2010) je Občinski svet Občine Radeče na 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o.
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98, 114/00, 57/01, 128/03).
2. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. se ime odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o.«
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»Javno podjetje ima žig pravokotne oblike, velikosti 5 (pet) x 3 (tri) cm z besedilom: Javno podjetje KOMUNALA RADEČE d.o.o., Radeče.«
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v točki 2 beseda »odpadkov« nadomesti z »odpadnih«.
5. člen
Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti javnega podjetja glasijo:
A01.130  Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
      gomoljnic
A01.190  Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.250  Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.280  Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
      rastlin
A01.300  Razmnoževanje rastlin
C33.120  Popravilo strojev in naprav
D35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000  Ravnanje z odplakami
E38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110  Gradnja cest
F42.130  Gradnja mostov in predorov
F42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
F42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      elektriko in telekomunikacije
F42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110  Rušenje objektov
F43.120  Zemeljska pripravljalna dela
F43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      napeljav in naprav
F43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310  Fasaderska in štukaterska dela
F43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330  Oblaganje tal in sten
F43.341  Steklarska dela
F43.342  Pleskarska dela
F43.390  Druga zaključna gradbena dela
F43.990  Druga specializirana gradbena dela
G45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G47.520  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami
      in steklom
G47.761  Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
H49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.392  Obratovanje žičnic
H49.410  Cestni tovorni promet
H49.420  Selitvena dejavnost
H50.300  Potniški promet po celinskih vodah
H50.400  Tovorni promet po celinskih vodah
H52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
      prometu
H53.200  Druga poštna in kurirska dejavnost
I56.101  Restavracije in gostilne
I56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104  Začasni gostinski obrati
J59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J59.120  Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
J59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J60.100  Radijska dejavnost
J60.200  Televizijska dejavnost
J61.100  Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.200  Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.300  Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.900  Druge telekomunikacijske dejavnosti
J62.010  Računalniško programiranje
J62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120  Obratovanje spletnih portalov
L68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
L68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
M71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
M73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.200  Fotografska dejavnost
M74.300  Prevajanje in tolmačenje
M74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
N81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
P85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R93.110  Obratovanje športnih objektov
R93.292  Dejavnost smučarskih centrov
S95.110  Popravila in vzdrževanje računalnikov in
      perifernih enot
S96.030  Pogrebna dejavnost.«
6. člen
V 8. členu se peta alineja črta.
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega sveta so imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«
V tretjem odstavku 9. člena se za besedno zvezo »Nadzorni svet« doda naslednje besedilo »imenuje in razrešuje direktorja Javnega podjetja,«.
8. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen sklepanja poslov, za katere je potrebno soglasje, in sicer:
– ustanovitelja pri prometu nepremičnin in najemanju posojil;
– nadzornega sveta Javnega podjetja pri prometu osnovnih sredstev, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom podjetja;
– nadzornega sveta Javnega podjetja pri izbiri podizvajalcev za izvajanje javnih služb in pogodbah z njimi.«
9. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»Za direktorja Javnega podjetja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– da ima organizacijske, strokovne in vodstvene sposobnosti; med kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, ima lahko prednost kandidat, ki ima delovne izkušnje s področja komunalnih dejavnosti.«
10. člen
Doda se nov 10.b člen, ki se glasi:
»Direktorja Javnega podjetja imenuje in razrešuje Nadzorni svet Javnega podjetja.
Direktor se imenuje za 4 leta in je lahko po poteku mandata ponovno imenovan.
Nadzorni svet pisno obvesti župana o izteku mandata direktorju najmanj 180 dni pred iztekom mandata.
Župan imenuje razpisno komisijo za razpis, ki izvede vse predpisane postopke za izbiro kandidata. Razpisna komisija pripravi poročilo o razpisu s predlogom za imenovanje direktorja na Nadzornem svetu.
Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom sklene Nadzorni svet Javnega podjetja.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011
Radeče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti