Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 430-28/2011 Ob-5264/11 , Stran 2587
Št. 430-28/2011 Ob-5264/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., št. 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45, 8/09 – ZUPTG, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11 in 57/11), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08, 21/08, 45/10 in 28/11), 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06), Odloka o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 84/11) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 86/11), objavlja Občina Postojna
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Postojna
1. Koncedent: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. 2. Predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Postojna. 3. Krajevno območje izvajanja storitev: Območje Občine Postojna. Koncesionar od sedanjega izvajalca storitve prevzame oskrbovance. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. 4. Opis storitve: Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. 5. Obseg storitve: Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma po 12 ur na par. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino. 6. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili, predvidoma 1. 1. 2012. Koncesija se podeli za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. 7. Upravičenci storitve, za katero se razpisuje koncesija: Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: – osebe starosti nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 8. Viri financiranja storitve: storitev se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09). 9. Način izvajanja storitve in določitev cene storitve Način izvajanja storitve se določi s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), 14. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 86/11) in 8. členom Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 84/2011), določi koncendent. 10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju, se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 4. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – ponudnik, ki je do sedaj že izvajal storitev, je le-to izvajal v skladu z zakonskimi in podzakonski predpisi in pri njem Socialna inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost opravljal vse dni v tednu med 7. in 21. uro ter tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajalcu storitve. 12. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: – izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, – izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, – izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, – organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo z začetkom izvajanja storitve zaposlil delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajalcu storitve. – projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, – izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, na obrazcih iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, – izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, – program dela izvajanja storitve. Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti. Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube). – bonitetno informacijo AJPES-a, – izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, – izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični, – izjavo o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti, – izjavo o predvidenem začetku opravljanja koncesijske dejavnosti, – izjavo o dosedanjem izvajanju storitve pomoč družini na domu. 13. Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov Koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil naslednja merila in kriterije: 1. cena storitve, izražena na 1 efektivno uro: do 65 točk, 2. reference ponudnika: do 20 točk, 3. kvaliteta predloženega petletnega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, tehničnih pogojev (sredstva in oprema) in metod dela: do 10 točk, 4. oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanje storitve: do 5 točk. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. Če dosežeta dva ali več ponudnikov na podlagi postavljenih meril enako število točk, bo izbran ponudnik, ki je dosegel večje število točk po prvem merilu. Če še vedno ne bo mogoče izbrati ponudnika, bo o izboru odločal žreb. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. Koncedent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. 14. Rok in način za oddajo ponudb Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Ponudbe morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 12. 12. 2011, do 12. ure. Kandidati morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis: Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu v Občini Postojna« v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali poslati priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika. Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom. Dopolnjevanje ponudb je možno do poteka razpisnega roka z nujno oznako na katero ponudbo se dopolnitev nanaša. 15. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 12. 12. 2011 ob 14. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. 16. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Postojna od datuma objave razpisa dalje. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo pri Aneti Smagaj Nared na tel. 05/728-07-81. 17. Obvestilo o izboru ponudnikov: organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri bo določil tudi rok za podpis koncesijske pogodbe. 18. Organ, pristojen za podelitev koncesije: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti