Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ob-5249/11 , Stran 2612
Ob-5249/11
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe Avto Celje d.d., uprava sklicuje
18. redno skupščino delničarjev
družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 5. 12. 2011, ob 9. uri, v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev notarja. Predlog sklepa: za predsednika skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Vesna Berločnik, predsednik ter Mojca Ocvirk in Barbara Berkovič kot preštevalki glasov; za notarska opravila se potrdi izbran notar. 2. Obravnava in sprejem soglasja k pogodbi o obvladovanju. Predlog sklepa: skupščina sprejme in daje soglasje k pogodbi o obvladovanju med PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška c. 15b, Celje kot obvladujočo družbo in Avto Celjem d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, kot odvisno družbo. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: – Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 znaša 2.835.719,92 EUR. – Del bilančnega dobička za leto 2010 v višini 1.045.192,50 EUR, ki ga sestavljajo nerazporejeni dobički iz preteklih let, se uporabi za izplačilo dividend v višini 2,50 EUR bruto na delnico. – Dividenda se izplača delničarjem, ki so na dan skupščine kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD. – Dividende bodo izplačane najkasneje v 120 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. – Preostanek bilančnega dobička za leto 2010 v višini 1.790.527,42 ostane nerazporejen. Razno Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno s pogodbo o obvladovanju, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Avto Celje d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, od 4. 11. 2011 dalje. Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno opredeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Čas sklica Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9.30, istega dne, v istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d. predsednik nadzornega sveta Darko Zupanc, univ.dipl.ekon.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti