Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3780. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 11404.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP1 – UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 17. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način opravljanja izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave (v nadaljevanju: objekti in naprave javne službe) ter druga razmerja v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne službe na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Opravljanje javne službe po tem odloku zajema gradnjo, postavitev, vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne službe v lasti in upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določajo:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in opravljanje javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in obračun storitev javne službe,
– vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– nadzor nad opravljanjem javne službe,
– kazenske določbe ter
– prehodne in končne določbe.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(način opravljanja)
(1) Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne službe, se zagotavljajo v javnem podjetju (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med izvajalcem in Mestno občino Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina).
(2) Naloge, povezane z upravljanjem javne službe zagotavlja Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Javna služba se opravlja na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec, razen ob, na in nad državnimi cestami, izven označenih naselij.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
(vzdrževanje)
(1) Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne službe, ki jih zagotavlja izvajalec javne službe, so naslednje:
– vzdrževanje objektov in naprav javne službe, s katerim se zagotavlja neprekinjeno delovanje ter primerno gradbeno-tehnično stanje teh objektov in naprav,
– mesečni pregledi stanja objektov in naprav javne službe,
– izdelava letnih programov vzdrževanja objektov in naprav javne službe,
– priprava poročil o stanju objektov in naprav javne službe,
– montaža in demontaža praznične razsvetljave na objektih in napravah javne službe,
– vodenje katastra objektov in naprav javne službe ter drugih evidenc in obveščanje javnosti,
– druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena, za katerega so objekti in naprave javne službe namenjeni in za katere tako določa zakon ali drug izvršilni predpis.
(2) Podrobnejša vsebina in obseg posameznih del ter druga razmerja v zvezi s tem se določijo s pogodbo o opravljanju javne službe.
5. člen
(upravljanje javne službe)
(1) Strokovno tehnične naloge, ki jih zagotavlja Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec so naslednje:
– priprava razvojnih programov s področja opravljanja javne službe,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za opravljanje rednega vzdrževanja,
– potrjevanje in plačevanje računov za porabljeno električno energijo,
– izdajanje smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter opravljanjem javne službe.
(2) Naloge, določene v prvi in tretji alineji drugega odstavka tega člena, lahko občina s pooblastilom prenese na izvajalca.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec opravlja javno službo)
(1) Izvajalec opravlja javno službo:
– na podlagi tega odloka in drugih predpisov s področja javne službe ter pogodbe, sklenjene med izvajalcem in občino,
– z vso potrebno opremo in vozili ter z delavci, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, določene z zakonskimi predpisi s tega področja,
ter tako da:
– zagotavlja stalno in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s sprejetimi zakonskimi predpisi in predpisi občine s tega področja,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim programom ter, da zagotavlja enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– občini zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe,
– vodi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.
(2) V primeru, da izvajalec javne službe odda posamezna dela na trgu, mora postopati v skladu z določili zakona o javnem naročanju.
(3) Izvajalec je dolžan dovoliti občini vpogled v svoje poslovanje, ki se nanaša na izvajanje javne službe.
7. člen
(letni program vzdrževanja)
(1) Vzdrževanje se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga izdela izvajalec javne službe vsako leto do roka, ki se določi s pogodbo o opravljanju javne službe.
(2) Letni program ukrepov dokončno potrdi župan po sprejemu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Letni program vzdrževanja je priloga in sestavni del pogodbe, sklenjene med občino in izvajalcem javne službe, s katero se podrobneje dogovorijo in opredelijo tehnične in ostale podrobnosti.
(4) Letni program vzdrževanja mora vsebovati tudi oceno letnih stroškov, cene posameznih storitev, ukrepe za varčevanje z energijo in predloge za izboljšanje stanja.
8. člen
(vodenje katastra)
(1) O objektih in napravah javne službe vodi izvajalec javne službe kataster.
(2) Kataster vsebuje naslednje podatke:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta,
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– lastništvo naprave oziroma objekta kolikor ni v občinski lasti.
(3) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
(4) Kopijo ažurnih podatkov izroča izvajalec javne službe občini periodično, vendar najmanj enkrat letno.
(5) V primeru novogradenj objektov in naprav, ki so predmet javne službe, kataster teh objektov in naprav zagotavlja občina in ga posreduje izvajalcu javne službe.
(6) V primeru, da se način opravljanja javne službe spremeni, je izvajalec javne službe dolžan izročiti kataster občini.
(7) Izvajalec javne službe je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme posredovati samo za namene in potrebe, za katere izda soglasje občina.
9. člen
(vodenje evidenc o opravljanju javne službe)
(1) Evidence o opravljanju javne službe vodi izvajalec javne službe. Evidence vsebujejo podatke, ki jih kot obvezne določajo predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe, za katere se občina in izvajalec javne službe dogovorita s pogodbo.
(2) Poročilo o opravljanju javne službe posreduje izvajalec občini najmanj enkrat letno.
10. člen
(opravljanje javne službe v primeru višje sile)
(1) Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru višje sile ima izvajalec javne službe, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne more doseči z naslova zavarovanja civilne odgovornosti.
(3) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec javne službe in občina medsebojno obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe v pogojih višje sile.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
11. člen
(uporabniki javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih prometnih in drugih javnih površin, na katerih se opravlja javna služba po tem odloku.
(2) S storitvami iz 4. in 5. člena tega odloka se zagotavljajo splošna in prometna varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času.
12. člen
(poseganje v objekte in naprave javne službe)
(1) Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave je, razen izvajalcu javne službe, dovoljeno samo s soglasjem občine.
(2) Občina lahko izdajanje soglasij iz prejšnjega odstavka s pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.
13. člen
(gradbeni in drugi posegi na področju objektov in naprav javne službe)
(1) Izvajalec del, ki posega v objekte in naprave javne službe na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči škode na teh objektih in napravah oziroma je dolžan škodo ali okvaro takoj po nastanku sporočiti izvajalcu javne službe, ki o tem obvesti občino. Stroški odprave posledic bremenijo izvajalca del.
(2) V primeru, da izvajalec del škode ali okvare ne sporoči izvajalcu javne službe, oziroma izvajalcu javne službe ne zagotovi plačila stroškov, ki jih je izvajalec javne službe z odpravo škode, oziroma okvare utrpel, se takšno dejanje šteje za prepovedana dejanja po tem odloku, za katera se izrečejo globe, predpisane s tem odlokom.
14. člen
(prepovedana dejanja)
(1) Na objektih in napravah javne službe ali v neposredni bližini je brez dovoljenja občine prepovedano:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje,
– sajenje drevja in grmičevja,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte,
– opravljanje kakršnihkoli drugih del, ki bi imela negativne vplive na delovanje objektov in naprav javne službe.
(2) Prav tako je prepovedano:
– namerno poškodovanje objektov in naprav,
– onemogočiti dostop do objektov in naprav.
15. člen
(odprava škode nastale s prepovedanimi dejanji)
Škodo, ki nastane kot posledica prepovedanih dejanj na objektih in napravah javne službe, je dolžan lastniku objektov in naprav javne službe povrniti povzročitelj v roku, ki ga določi pristojni občinski organ. Višino škode ovrednoti izvajalec javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE, NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
16. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za opravljanje javne službe se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec ter z drugimi viri.
17. člen
(oblikovanje cen in obračun storitev javne službe)
(1) Občina zagotavlja izvajalcu javne službe sredstva za opravljene storitve javne službe iz proračuna, v odvisnosti od letnega programa vzdrževanja in na podlagi cen opravljanja javne službe, ki se oblikujejo s pogodbo, upoštevajoč cene za podobne storitve v Republiki Sloveniji.
(2) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe 1-krat mesečno za pretekli mesec, ostala razmerja v zvezi s tem se uredijo s pogodbo.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
18. člen
(objekti in naprave, ki so predmet javne službe)
Med objekte in naprave javne službe se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih cest ter drugih javnih prometnih in drugih javnih površin:
– elektro omarice (odjemna mesta),
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
VIII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
19. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni organ skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške ter pristojna služba občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec. Izvajalec mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na opravljanje javne službe.
(2) Občina lahko za nadzor nad opravljanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe:
– če ne vzdržuje objekte in naprave javne službe tako, da bi bilo zagotovljeno neprekinjeno delovanje ter primerno gradbeno-tehnično stanje teh objektov in naprav,
– če ne opravlja mesečnih pregledov stanja objektov in naprav javne službe,
– če ne izdela letnega programa vzdrževanja objektov in naprav javne službe,
– če ne pripravi poročil o stanju objektov in naprav javne službe,
– če ne izdela in vodi katastra objektov in naprav javne službe v skladu z 8. členom tega odloka,
– če v primeru oddaje posamezna dela na trgu, ne postopa v skladu z določili Zakona o javnem naročanju,
– če občina ne dovoli vpogleda v svoje poslovanje, ki se nanaša na izvajanje javne službe,
– če v okviru objektivnih zmožnosti ne izvaja javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile,
– če ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, izvajalec javne službe ne obvešča občine in se z njo ne dogovarja o opravljanju javne službe v pogojih višje sile.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
22. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– na objektih in napravah javne službe ali v neposredni bližini, brez dovoljenja občine namešča kakršnakoli obvestilna ali oglaševalska sredstva, sadi drevje ali grmičevje, gradi ali postavlja pomožne ali začasne objekte, ali opravlja kakršnakoli druga dela, ki bi imela negativne vplive na delovanje objektov in naprav javne službe,
– namerno poškoduje objekte in naprave,
– onemogoči dostop do objektov in naprav.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe.
23. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 22. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(vzpostavitev katastra)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti kataster iz 8. člena tega odloka najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-134/2011
Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost