Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 252399-11-0002 Ob-5247/11 , Stran 2579
Št. 252399-11-0002 Ob-5247/11
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija RS za okolje) na podlagi 96. in 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US:U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A 70/08, 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) in 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E in 48/09) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških in hidroloških podlag, izdelavo osnovnih in tematskih geoloških kart ter vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema
I. Predmet javnega razpisa Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje je v skladu s 96. in 97. členom Zakona o varstvu okolja zadolžena za zagotavljanje monitoringa geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov. Izvajanje lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanj teh pojavov, izbranemu na podlagi javnega razpisa. Predmet razpisa je izdaja javnih pooblastil za: 1) Pripravo strokovnih geoloških in hidrogeoloških podlag, 2) Izdelavo osnovnih in tematskih geoloških kart, 3) Vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema. II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami in dokazili. Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila za posamezno področje izpolnjevati naslednje pogoje: a) mora biti javni zavod; b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji; c) da je ustanovljen za pripravo evidenc podzemnih voda, strokovnih podlag za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in varstva podzemnih voda; d) da je ustanovljen za izvajanje nalog geološke strokovne službe, med katere sodi tudi izdelava geoloških kart in druge geološke dokumentacije v skladu s predpisi na področju varstva okolja; e) da je ustanovljen za vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema. Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2016. Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji. IV. Odločanje o ustreznosti vlog Strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. V. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: 1. za pooblastila za pripravo strokovnih geoloških in hidrogeoloških: Stojan Kranjc Kušlan, tel. 01/478-44-25, 2. za pooblastila za izdelavo osnovnih in tematskih geoloških kart: dr. Andrej Gosar, tel. 01/478-72-74, 3. za pooblastila za vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema: dr. Andrej Gosar, tel. 01/478-72-74. VI. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki, na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije RS za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 18. novembra 2011, do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni razpis, – številka in datum javnega razpisa, – predmet javnega razpisa, – ime in naslov vlagatelja. VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene. VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor Agencije RS za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti