Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 4780-0002/2011 Ob-5272/11 , Stran 2604
Št. 4780-0002/2011 Ob-5272/11
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 34/11), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11) ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2011 objavlja,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. 2. Ime in sedež upravljavca: Atrij z.o.o., Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje. 3. Opis predmeta prodaje: stanovanje številka 9 se nahaja v večstanovanjskem objektu, na naslovu Hofmanova ulica 5, Rogatec, na parc. št. 214/9, k.o. Rogatec, identifikacijska št. 120/9.E (ID 5567817). Neto tlorisna površina stanovanja je 39,54 m2. Stanovanje obsega kuhinjo 9,61 m2, sobo 15,18 m2, kopalnico 4,44 m2, predprostor 3,65 m2, klet 2,72 m2 in ložo 3,94 m2. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Pri nakupu ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja). Sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo za nepremičnino in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 5. Ponudbena cena: Izhodiščna cena za stanovanje je 20.300,00 EUR. V ceni je zajet tudi sorazmerni delež pripadajočega zemljišča (stavbišče) na parc. št. 214/9, k.o. Rogatec, (ID 5384509), v skupni izmeri 222 m2. Ponudbena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin (2%). 6. Rok sklenitve pogodbe: v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Način in rok plačila: – Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na TRR prodajalca. – Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. – Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške povezane s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin ter stroške notarske overitve pogodbe in vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi). 8. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter na podlagi vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. 9. Višina varščine znaša 10% ponujene cene in jo je potrebno nakazati na račun št. 01307-0100004165, z navedbo »Varščina za stanovanje št. 9 – Hofmanova ulica 5«. Ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku v petih dneh po sprejemu odločitve. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 10. Način, mesto in rok oddaje ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do dne 21. 11. 2011 do 10. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 9 – Hofmanova ulica 5 – Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure. 11. Pri razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje, fizične ali pravne osebe. 12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. 11. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo več ponudnikov s ponujenim istim zneskom kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe. 13. Pogoji za oddajo zavezujoče ponudbe V ponudbi je potrebno navesti predmet javne ponudbe, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine ter vse osnovne podatke ponudnika (ime, priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, davčno številko oziroma ID številko za DDV, številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine) in priložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine v višini 10% ponujene cene (original); – fotokopijo osebnega dokumenta oziroma fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo biti starejši od 30 dni (z izjemo osebnega dokumenta); – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 2012; – tujci morajo predložiti izjavo, da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in da bodo kljub predpisanem postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve pogodbe in plačila kupnine in da sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s citiranim zakonom. Nepopolne in nepravočasne ponudbe, ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene bodo iz postopka izločene. 14. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 15. Ostale določbe – Župan Občine Rogatec lahko začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne vplačano varščino. – Ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega zbiranja ponudb. – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, poznejših pripomb se ne upošteva. Ogled je možen po predhodnem dogovoru. – Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. – Za dodatne informacije glede nakupa nepremičnine ter dogovor glede možnega ogleda je interesentom na voljo na tel. 03/81-21-028, Klavdija Križanec.
Občina Rogatec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti