Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3775. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto, stran 11395.

Na podlagi 45. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10, 106/10 popr.– ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-c; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 18. oktobra 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/1106/10 popr. – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-c; v nadaljevanju: ZPNačrt) leta 2009 uveljavila Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – popravek, 76/10 – popravek in 26/11 – obvezna razlaga; v nadaljevanju OPN). OPN vsebuje določila ZPNačrt, ki preprečujejo rezpršeno gradnjo oziroma degradacijo agrarnega prostora občine in posledično dezurbanizacijo. V OPN so v 39. in 40. členu določeni kriteriji za nove posege v prostor na območjih avtohtone razpršene poselitve, hkrati pa možnosti za pridobitev upravnih dovoljenj za že izvedene neskladne posege v prostor, kar zlasti velja za posege v prostor ki jih obravnava 117. člen OPN (Podrobnejši PIP za razprešno poselitev), ki v prvem odstavku določa podrobnejše PIP za območja razpršene poselitve v vinogradniških območjih (Av), v drugem odstavku podrobnejše PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), v tretjem odstavku podrobnejše PIP za površine razpršene poselitve (As), v četrtem odstavku podrobnejše PIP za površine razpršene poselitve za osamele kmetije (Ak) in v petem odstavku podrobnejše PIP za površine razpršene poselitve za kmetijske stavbe (Ag).
(2) Pri pripravi OPN je Mestna občina Novo mesto za objekte zidanic (Az) pri določitvi maksimalnih tlorisnih in višinskih gabaritov ter namembnosti upoštevala predhodne občinske prostorske akte: urbanistični red in prostorsko ureditvene pogoje za zunajmestni prostor MONM, katerih določila so bila zaradi tehnološkega razvoja vinogradništva ter drugih pogojev v zvezi z dvigom življenskega standarda v prejšnjih desetletjih, v OPN posodobljena do mere, ki zagotavlja normalno uporabo zidanic za kmetijsko proizvodnjo in občasno bivanje, v skladu s strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in Mestne občine Novo mesto pa preprečuje stalno poselitev v vinogradniških območjih.
(3) V OPN so določeni maksimalni horizontali in vertikalna gabariti zidanic in ostali pogoji za novogradnje zidanic, hkrati pa so v 7.2 točki 117. člena OPN določeni pogoji za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb in objektov z morebitnimi sanacijskimi ukrepi. Na podlagi inšpekcijskih pregledov na terenu je bilo ugotovljeno, da obstoji večje število stavb in drugih objektov, ki niso skladni z izdanimi gradbenimi dovoljenji in/ali so bile gradnje izvedene nelegalno, ter se jih ne da legalizirati v skladu s 7.2 točko 117. člena OPN.
(4) V 139. členu OPN (splošni pogoji za pripravo OPPN in državnih prostorskih načrtov, ki niso grafično prikazani s tem odlokom) je v prvem odstavku določeno: »OPPN, ki s tem odlokom niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo GJI, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; za urejanje površin, namenjenih javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih nesreč, če so skladni s strateškim delom tega odloka.« V drugem odstavku 139. člena OPN je med kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se lahko izdela OPPN, kjer tak prostorski akt z OPN še ni predviden, v enajsti alineji določena »sanacija razpršene poselitve in razpršene gradnje na vinogradniških in drugih območjih ter sanacija drugih razvrednotenih območij.«
(5) Na podlagi ugotovitev iz zgornjih odstavkov je potrebno izdelati OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je točkovno razporejeno po celotnem upravnem območju Mestne občine Novo mesto in omejeno na vinogradniška območja, ki so določena kot enote urejanja prostora v OPN. Posegi bodo obravnavani z določitvijo lokacije in sanacijskih pogojev za neskladno gradnjo.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih uradnih evidenc ter strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in na podlagi strokovnih podlag, ki se jih pripravi za vsako posamezno lokacijo neskladne gradnje. Posebna strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, bo k posameznim predlogom sanacije podala mnenje.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Variantne rešitve niso potrebne.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 45 dni po podpisu pogodbe o pripravi OPPN med pripravljavcem in izdelovalcem oziroma 45 dni po predaji pobud izdelovalcu;
– pridobitev smernic NUP – 30 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja).
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 10 dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (rok: 15 dni po roku za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN);
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN – 10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 10 dni po prejemu stališč s strani izdelovalca.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 10 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP;
– občina pregleda predlog OPPN – 10 dni po dostavi predloga s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja NUP;
– izdelava usklajenega predloga OPPN – 10 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
4. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
5. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
6. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, Novo mesto;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
9. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, Ljubljana;
10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
11. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(3) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 58. členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN s strokovnimi podlagami financirajo pobudniki oziroma investitorji v sorazmernem deležu števila pobud. Izdelovalec bo izbran na podlagi zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji ter aktov Mestne občine Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-34/2011
Novo mesto, dne 18. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti