Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3762. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče, stran 11373.

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (UPB 4, Uradni list RS, št. 11/11), 35. in 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 10. redni seji dne 26. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče (v nadaljevanju: pravilnik) se določa način, pogoje in merila ter postopek pridobivanja subvencij za obnovo fasad in streh v enotah kulturne dediščine na območju Občine Braslovče, kot enega od instrumentov ohranjanja zgodovinskega trškega jedra Braslovč in ostalih enot dediščine, ki so navedene v Odloku o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11).
2. člen
Občina Braslovče s podeljevanjem subvencij vzpodbuja k ohranjanju hiš v starem trškem jedru Braslovč in ostalih naseljih v občini, v smislu urejenosti zunanjega videza kraja, oživljanja starega trškega jedra in vzdrževanja kulturne dediščine na območju Občine Braslovče v celoti.
3. člen
Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom, se izvajajo na območju starega trškega jedra Braslovč in ostalih enot kulturne dediščine v Občini Braslovče.
Župan lahko s sklepom za posamezno leto omeji območje obnove glede na zastavljeno strategijo obnove in razpoložljiva proračunska sredstva.
4. člen
Upravičenci do subvencije po tem pravilniku so fizične osebe, lastniki in solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v starem trškem jedru Braslovč in ostalih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče, ki so predmet obnove.
II. JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBNOV FASAD IN STREH
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi v časopisu Utrip in na spletni strani Občine Braslovče.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino vseh sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik,
– druge potrebne podatke.
7. člen
Merila za izbor prejemnikov sredstev:
– kategorija spomenika iz vidika kulturne dediščine,
– objekti, katerih fasade in strehe so nevarne za okolico,
– objekti, ki imajo na fasadah in strehah neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo infrastrukturno napeljavo,
– objekti s starejšo letnico izgradnje,
– objekti, ki so že delno obnovljeni in
– druga merila, ki jih določijo strokovne službe v javnem razpisu za dodelitev sredstev za posamezno leto.
III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
8. člen
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem razpisu. Čas od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja vlog ne sme biti daljši od 8 dni.
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog je javno, komisija pa lahko glede na veliko število vlog odloči, da odpiranje ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
10. člen
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
11. člen
Strokovna komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Višina subvencij je za posamezno proračunsko obdobje natančneje opredeljena v javnem razpisu in znaša največ 40 % vrednosti pogodbenih del.
12. člen
O dodelitvi sredstev upravičencu se izda sklep.
O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Braslovče.
13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in Občino Braslovče se uredijo s pogodbo.
Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz prejšnjega odstavka.
Kontrolo nad namensko porabo sredstev oziroma izvajanjem pogodb lahko opravlja pristojni organ občinske uprave na osnovi:
– spiska dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo dodeljenih sredstev,
– možnosti, da namensko porabo sredstev preverja kadarkoli,
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta oziroma zaključnega poročila,
– predloženega predvidenega terminskega plana za izvedbo obnove.
IV. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV
14. člen
Upravičenci so dolžni pristojni organ občinske uprave obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost do subvencioniranja obnove fasad in streh v roku 15 dni od nastanka.
15. člen
Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da:
– sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena,
– so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
– je prejemnik sredstev prekršil določila pogodbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011
Braslovče, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti