Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 478-127/2009 Ob-5279/11 , Stran 2589
Št. 478-127/2009 Ob-5279/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Nepremičnina z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc. št. 5592, k.o. 2557 Ocizla) – neplodno, v izmeri 2.079 m2, na kateri stojijo stavbe z ID znakom 2557-119, 2557-151, 2557-152 in 2557-153, na naslovu Beka 9, Kozina. Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 256.800,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 29. 11. 2011, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 28. 11. 2011 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901011. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Dušanom Arkom, tel. 05/613-13-01 ali 041/760-430, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – Občina Hrpelje - Kozina ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti