Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 4780-840/2011-5 Ob-5278/11 , Stran 2606
Št. 4780-840/2011-5 Ob-5278/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je garaža št. G-2, v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana, z ID oznako št. 1721-172-2, parc. št. 36/50, k.o. 1721 Gradišče I. Stavba, v kateri se nahaja predmetna garaža, je že vpisana v kataster stavb, prav tako je izdana odločba GURS o določitvi identifikatorjev. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 16. 5. 2013, zato bo potencialni kupec prevzel vse pravice in obveznosti najemnega razmerja kot najemodajalec. Izhodiščna cena: 14.150,00 EUR Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je garaža G-3, v skupni izmeri 18,00 m2, ki se nahaja na naslovu Prešernova cesta 4a, Ljubljana z ID oznako št. 1721-172-3, parc. št. 36/50, k.o. 1721 Gradišče I. Stavba, v kateri se nahaja predmetna garaža, je že vpisana v kataster stavb, prav tako je izdana odločba GURS o določitvi identifikatorjev. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, zato bo potencialni kupec prevzel vse pravice in obveznosti najemnega razmerja kot najemodajalec. Izhodiščna cena: 14.150,00 EUR Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane; 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last. 3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča; 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 22. 11. 2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine garaža št. G-2 na Prešernovi c. 4A oziroma garaža št. G-3 na Prešernovi c. 4A « na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe. Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Mihaeli Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 11. 2011, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana. Odpiranje ponudb bo javno. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti