Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ob-5251/11 , Stran 2613
Ob-5251/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, uprava sklicuje
14. sejo skupščine
delničarjev družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v torek, 6. 12. 2011, ob 9. uri, v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalki glasov: Jelka Makovec in Petra Žnidarčič. Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Mohar. Seji bo prisostvoval notar Andrej Tiran. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne izgube za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička ter se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice v skladu z 247. členom ZGD-1, pri čemer je najvišja nakupna cena za delnico 10 EUR. Obenem skupščina pooblašča upravo, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 1. 12. 2011 vpisani v K.D.D. Za udeležbo se udeleženci izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 10. uri na istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti