Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

3766. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2011, stran 11379.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS, št. 29/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     EUR|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  8.083.094|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.785.673|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  2.761.053|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.456.218|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   205.595|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   99.240|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |706 DRUGI DAVKI             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  1.024.620|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   796.855|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    1.800|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    4.400|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |    6.876|
|    |IN STORITEV               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   214.689|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |  1.695.852|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|   61.754|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |  1.634.098|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |     300|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |     300|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.601.270|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |  2.601.270|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH         |      |
|    |INSTITUCIJ                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  8.568.070|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  1.251.677|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |   276.398|
|    |ZAPOSLENIM                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |   44.106|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   871.129|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   50.043|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA          |   10.000|
|    |V REZERVE                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  2.141.974|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   36.154|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   790.426|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   230.604|
|    |USTANOVAM                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  4.895.441|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  4.895.441|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   278.978|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFER        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   198.490|
|    |FIZ. OSEBAM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   80.488|
|    |UPORABNIKOM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –|  –484.975|
|    |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |      |
|    |ODHODKI)                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    3.288|
|IV.   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    3.288|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|V.   |DELEŽEV (440+441)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    3.288|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|    |V.)                   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |  –481.687|
|    |MINUS ODHODKI              |      |
|    |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +|      |
|    |IV.) – (II. + V.)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.350.000|
|VIII.  |                     |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |  1.350.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   767.822|
|IX.   |                     |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   767.822|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |   582.178|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   100.491|
|    |RAČUNIH                 |      |
|    |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –     |      |
|    |(II.+V.+IX.)               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  –100.491|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
Povečanje sredstev na računu pokriva splošni sklad.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke – konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2010–2013, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.«
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0020/2011-02
Divača, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti