Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

250. Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
251. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G)
252. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-A)
253. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-A)
254. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B)

Sklepi

255. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za okolje in prostor
256. Sklep o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
257. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

258. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
312. Uredba o spremembi Uredbe o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog – Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju

Sklepi

259. Sklep o dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009

MINISTRSTVA

260. Pravilnik o predložitvi in prevzemu podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov v računalniški obliki
261. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
263. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
264. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB

USTAVNO SODIŠČE

265. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. člena, četrti odstavek 49. člena in drugi odstavek 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju niso v neskladju z Ustavo
266. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
267. Sklep o zavrženju pobude

SODNI SVET

268. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

269. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

270. Aneks št. 8 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Beltinci

271. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2010

Brežice

272. Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)
274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000

Celje

275. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Črnomelj

276. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010
277. Odlok o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Dravograd

278. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«

Grosuplje

279. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug

Kočevje

280. Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje

Kostanjevica na Krki

281. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
282. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Kostanjevica na Krki
283. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki

Kranjska Gora

284. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1)

Križevci

285. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2010

Krško

286. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2010

Lendava

287. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2010
288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Ljubljana

289. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška
290. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del)
291. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
292. Koncesijski akt za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana

Logatec

293. Sklep o razveljavitvi Sklepa o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec, št. 3500-1/06-65, z dne 25. 10. 2007

Murska Sobota

294. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2010

Nova Gorica

295. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
296. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
297. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče
298. Odlok o programu opremljanja stavnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče
299. Odlok o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
300. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

301. Sklep o uvrstitvi vršilca dolžnosti ravnatelja Vrtca Pedenjped Novo mesto v plačni razred

Radeče

302. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Ribnica

303. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2010
304. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
305. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šmarje pri Jelšah

307. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
308. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
309. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Velike Lašče

310. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Železniki

311. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2010

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti