Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 5-SSS/2010 Ob-1338/10 , Stran 248
1. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 1.1. Garaža št. 16, v pritličju garažnega niza pod tržnico, ob objektu Cesta maršala Tita 22, na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.750,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo. 1.2. Garaža št. 35, v nadstropju garažnega niza pod tržnico, ob objektu Cesta maršala Tita 22, na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.600,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo. 1.3. Enosobno stanovanje št. 13, v skupni izmeri 34,14 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta, Hrušica 70. Izklicna cena znaša 32.500,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam. Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnine se prodajo po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec nosi vse stroške pravnega posla. 2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka: 2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. 2.2 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pri Gorenjski banki Kranj, št.: 07000-0000492171, s pripisom »varščina« za nakup nepremičnine (z navedbo nepremičnine). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži. 2.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene nepremičnine. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti še: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjava o vezanosti na dano ponudbo do 31. 5. 2010. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah, ki so predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani podjetja www.jeko-in.si (javni razpisi). 2.4 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine (z navedbo naslova in številke nepremičnine)« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ne bo oddana v roku in v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 2.5 Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 22. 2. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice. 2.6 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 2.7 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 2.8 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 2.9 Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin, dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26, kontaktna oseba Silva Drobnak. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost