Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 51/2010 Ob-1356/10 , Stran 219
1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 2. Namen, predmet in cilij razpisa Namen tega razpisa je sofinanciranje oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin medijev, ki so v skladu s 4. členom ZMed-UPB1 pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: – tiskanih medijev; – radijskih programov; – televizijskih programov; – elektronskih publikacij. S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin: – pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, nanizanke, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije; – pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturne, kulturno-zabavne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene, otroške in mladinske ter oddaje namenjene starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo. Cilji razpisa: 1. zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti preko programskih vsebin objavljenih v medijih – splošno informativne vsebine (za radijske in televizijske medije so to splošno informativne oddaje); 2. zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin preko programskih vsebin, objavljenih v medijih, posebej še vsebin, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami; 3. ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter jezika, vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev ter kulture javnega dialoga, utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti prek programskih vsebin (kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, mladinskih,otroških, …) objavljenih v medijih. 3. Pogoji sodelovanja Na razpis se lahko prijavijo: – izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), razen izjem, navedenih v nadaljevanju razpisa, – pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljevanju: prijavitelj, neodvisni producent) na dan objave razpisa v Uradnem listu RS. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavržejo. Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dva projekta. Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor prijavitelj prijavi več kot dva projekta (pošlje več vlog) se bosta obravnavali tisti dve vlogi, ki bosta prispeli prvi, vse naslednje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge. Kolikor bo prijavitelj v eni vlogi poslal več projektov, bo vloga zavržena. Za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse vloge zavržene. Status izdajatelja programov posebnega pomena mora biti pridobljen na dan objave razpisa v Uradnem listu RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa). Do sredstev niso upravičeni: – projekti slovenskih avdiovizualnih del, kot so celovečerni TV filmi, kratko- in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko- in srednjemetražni igrano-dokumentarni filmi, kratko- in srednjemetražni eksperimentalni in animirani filmi, kulturno-umetniške in razvedrilne serije in nanizanke; – javni zavod Radiotelevizija Slovenija; – projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena ZMed–UPB1 niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter video strani brez žive slike – t. i. neplačana obvestila); – prijavitelji, ki imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo ali njegovega proračunskega uporabnika; – prijavitelji, ki so za isti projekt že pridobili 50% sofinancirane predračunske vrednosti projekta iz javnih virov. 4. Prijava projekta Rok za oddajo vlog je 5. 3. 2010. Prijavitelji mora oddati en izvod popolne vloge in eno kopijo vloge v elektronski obliki (skenirana kopija vloge). Vloga mora biti sestavljena v skladu z 10. točko javnega razpisa. Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin s katerimi kandidira za sofinanciranje, ki bodo realizirane v letu 2010, v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Radijski in televizijski mediji morajo programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike in zvoka. Vloga je popolna, če upravičeni prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži zaprto in označeno ovojnico, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v 10. točki razpisa. Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, ter tiste vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavrnejo. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 5. Upravičeni stroški Sofinancirali se bodo uveljavljeni in izkazani upravičeni stroški. Dokončni odstotek sofinanciranja je največ do 50% od celotne vrednosti prijavljenega projekta. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. Upravičeni stroški so: – stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta; – stroški drugih storitev, ki so neposredno povezani s projektom; – režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih in drugih storitev) in ostali stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat izvedbe projekta in skupaj ne smejo presegati 20% stroškov iz prvih dveh alinej. Za davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09; ZDDV-1) davek na dodano vrednost ni upravičen strošek! Kot dokazila o nastanku stroška priložite kopije računov, ki naj bodo žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe in dokazila o plačah. Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun, ki ga je uveljavil kot strošek tega projekta, uveljavil še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj z zamudnimi obrestmi. Kopijam računov je potrebno priložiti tudi potrdila o izvedenih plačilih. V primeru, da prijavitelj zneska računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku račun uveljavlja. Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri delu na projektu (npr. pri zaposlenih lahko prijavite samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti namenjene projektu). Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj obvestiti ministrstvo. 6. Odpiranje in pregled vlog Odpiralna komisija bo v skladu z 8. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa najprej pregledala prispele ovojnice in izločila tiste, ki niso pravilno označene ter tiste, ki niso bile oddane v roku. Na odpiranju bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost). Ministrstvo bo vloge odprlo v roku 20 dni od zaključka razpisa, prijavitelje razpisa pa obvestilo v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog. 7. Ocenjevanje vlog Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po zgoraj navedenih merilih dosegli višje število točk. 7.1. Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (Področje A): Projekti oziroma programske vsebine, ki kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo znotraj sedmih razpisnih meril. Kolikor je prijavljena programska vsebina namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah, se za to dobi dodatno število točk. 7.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin tiskanih medijev – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov; 0–5 točk, – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 0–25 točk, – povprečno število natisnjenih in prodanih izvodov tiskanih medijev; 0–5 točk, – obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin ter povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki; 0–25 točk, – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–5 točk, – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk, – pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost; 0–20 točk. Programska vsebina je namenjena slepim – gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 5 točk. Skupaj možnih točk je 100. 7.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov; 0–5 točk, – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 0–25 točk, – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika, s poudarkom na knjigi; 0–20 točk, – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–15 točk, – pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 0–15 točk, – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–5 točk, – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk. Programska vsebina je namenjena slepim – gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 5 točk. Skupaj možnih točk je 100. 7.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (Področje B). Projekti oziroma programske vsebine, ki kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno merilo. Dodatno število točk se dobi tudi za to, če je prijavljena programska vsebina namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah. 7.2.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov; 0–5 točk, – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 0–20 točk, – pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin; 0–25 točk, – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–5 točk, – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–5 točk, – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk, – omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 0–10 točk, – zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti; 0–10 točk – nepridobitnost programa; 5 točk. Programska vsebina je namenjena slepim – gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 5 točk. Skupaj možnih točk je 100. Strokovna komisija na podlagi ocen in razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev. Dokončno odločitev o financiranju posameznega projekta sprejme ministrica, na podlagi predloga strokovne komisije ministrstva. 8. Višina sredstev, ki so na razpolago prejemnikom Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 3.400.000,00 EUR, in sicer za: A: Področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 900.000,00 EUR. B: Področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 2.500.000,00 EUR. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 31. 12. 2010. Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpisali pogodbo, morajo zahtevek za izplačilo oddati najkasneje do 15. 11. 2010. 10. Sestava vloge Prijavitelj vloži en izvod popolne vloge in eno elektronsko kopijo. Vloga mora biti vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov. Vloga je popolna v primeru, da vsebuje vse v celoti izpolnjene spodaj navedene obrazce. Kolikor vloga ni popolna, se zavrže in se ne bo vsebinsko obravnavala. 1. Prijavni obrazec (obrazec 1) 2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2), 3. Finančna konstrukcija in izračun stroškov dela (obrazec 3), 4. Obvezne izjave prijaviteljev projektov (obrazec 4), 5. Obvezne priloge prijaviteljev projektov, 6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!). – Izpisek iz poslovnega registra Republike Slovenije – ministrstvo bo po uradni dolžnosti pridobilo izpisek iz poslovnega registra. V primeru, da razpolagate z izpiskom iz poslovnega registra Republike Slovenije, ki ni starejši od 30 dni, ga prosimo, zaradi pospešitve postopka priložite (ta priloga ni obvezna). Priloga te razpisne dokumentacije so tudi Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge morajo prijavitelji ta navodila upoštevati. Dodatne informacije o načinu izpolnjevanja obrazcev so na voljo po tel. 01/369-59-47 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna oseba: sonja.trancar@gov.si. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja informacijo javnega značaja opredeljuje kot: » Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.«. Prijavitelje na javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki posebej označijo kot poslovno tajnost. Vsi tisti deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev posredovani v pregled skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. 11. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog je 5. 3. 2010. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2010«. Na zadnji strani zapišite popolni naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka, v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisanega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloge, ki na ovojnici ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. 12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo, po poteku roka za oddajo vlog. 13. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma zaključka odpiranja vlog. Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme ministrica, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave ter vzorec pogodbe, – navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji projektov do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS, v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si. Vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter navodilo za izdelavo dispozicije projektov so objavljeni na spletni strani http://www.mk.gov.si (javni razpisi). Dodatne informacije o razpisu so na voljo po tel. 01/369-59-47 ali po elektronski pošti, v času uradnih ur, kontaktna oseba: Sonja Trančar e-pošta: sonja.trancar@gov.si.

AAA Zlata odličnost