Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Ob-1341/10 , Stran 236
Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2010. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv društva; – potrdilo o registraciji društva; – kopijo statuta društva (obvezno le za društva, ki v letu 2009 niso dobila subvencije zavoda Turizem Ljubljana); – program aktivnosti turističnega društva za leto 2010, potrjen s strani pristojnega organa društva (kopija zapisnika občnega zbora); – poročilo o delu za leto 2009 (obvezno le za društva, ki so v letu 2009 dobila subvencijo zavoda Turizem Ljubljana); – izjava predlagatelja: – o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, – o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, – o poravnanih zapadlih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). Merila in pogoji Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična društva, katerih programi temeljijo na: – spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja; – seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu; – izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti v kraju; – projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih društev; – lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za sofinanciranje. Okvirna vrednost sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 znaša 55.000,00 EUR. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL, v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa. Rok za izvedbo izbranih programov Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 20. november 2010. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 8. marca 2010, do 10. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 8. marca 2010 in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.visitljubljana.si in www.ljubljana.si.

AAA Zlata odličnost