Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 1026.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 30. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
1. člen
V 8. členu Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 62/08, 14/09, 57/09) se alineji dva in tri nadomestita z naslednjim besedilom: »Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo, Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene dejavnosti«, za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki glasi »Oddelek za proračun in finance«.
2. člen
V 9. členu odloka se črtajo peta, šesta in deveta alineja in temu ustrezno se alineje preštevilčijo.
Dodajo se nove alineje, ki glasijo:
»– odloča v upravnih postopkih na II. stopnji,
– sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
– organizira in nadzira naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– koordinira programe s področja kulture in turizma,
– koordinira promocijske in narodnostne aktivnosti.«
3. člen
10. člen se spremeni in na novo glasi:
»Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in spremlja izvajanje komunalnih storitev,
– pripravlja in koordinira investicijske in druge projekte s področja komunalnih dejavnosti,
– spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
– sodeluje z organom skupne občinske uprave pri nadzoru izvajanja gospodarskih javnih služb,
– oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
– pripravlja in vodi razpise s področja gospodarskih dejavnosti,
– skrbi za vzdrževanje, čiščenje in upravljanje z mestno hišo,
– organizira urejanje javnih in zelenih površin,
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.«
4. člen
12. člen se spremeni in na novo glasi:
»Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
a) Delovno področje za pravne in upravne zadeve:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja pravnih in upravnih zadev,
– pripravlja splošne in druge akte,
– vodi upravne postopke na I. stopnji in II. stopnji,
– skrbi za strokovna opravila v zvezi z izvajanjem načrta nabave in prodaje stvarnega premoženja občine,
– skrbi za kadrovsko poslovanje in splošne zadeve,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
b) Sprejemna pisarna:
– organizira in izvaja dela v sprejemni pisarni in arhivu,
– ureja vloge in pritožbe občanov ter inštitucij,
– skrbi za transparenten pretok dokumentacije,
– organizira delo s strankami in jim daje splošne informacije ter obvestila,
– skrbi za evidenco prisotnosti zaposlenih,
– izvaja administrativna dela,
– skrbi za hišni red,
– upravlja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja dela in naloge glavne pisarne,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
c) Delovno področje za lokalno samoupravo:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja lokalne samouprave,
– skrbi za zakonito funkcioniranje lokalne samouprave,
– organizira informacijski sistem s področja lokalne samouprave in oblik odločanja občanov,
– pripravlja, organizira in sodeluje pri izvedbi sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– spremlja izvajanje sklepov občinskega sveta,
– organizacijsko in administrativno skrbi za delo nadzornega odbora občine in sosveta predsednikov krajevnih skupnosti,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila za krajevne skupnosti v okviru občinske uprave,
– skrbi za organizacijo in izvedbo postopkov lokalnih volitev ter za pomožna opravila pri izvedbi drugih volitev na podlagi zakona,
– spremlja spremembo zakonodaje in delo državnega zbora RS,
– opravlja prevajalske naloge ter naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
d) Delovno področje za družbene dejavnosti:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja družbenih dejavnosti in društev,
– skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja letne programe financiranja institucij s področja družbenih dejavnosti, organizacij in društev ter spremlja učinke financiranja,
– izvaja upravne postopke s področja družbenih dejavnosti,
– vodi aktivnosti pri razvoju družbenih dejavnosti,
– sodeluje pri delu svetov javnih zavodov in skladov, kjer je občina ustanovitelj,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
5. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki glasi:
»Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja premoženjskih, finančnih in računovodskih zadev,
– izvaja finančno in računovodsko načrtovanje ter analize s področja dejavnosti in razvoja občine,
– izvaja strokovna opravila s področja knjigovodstva, predpisanih evidenc in izvajanja proračuna,
– načrtuje in spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– sodeluje s proračunskimi uporabniki,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje s področja finančnih premoženjskih zadev,
– skrbi za finančno vodenje razvojnih projektov in poročanje o realizaciji,
– organizira popise premoženja in skrbi za realizacijo načrtovane prihodkovne strani proračuna,
– skrbi za strokovna opravila v zvezi z javnimi naročili,
– pripravlja in koordinira izvajanje razvojnih projektov,
– spremlja razpise in pripravlja strokovne podlage za pridobitev sredstev iz naslova razpisov,
– spremlja in analizira izvajanje proračuna,
– skrbi za informacijski sistem in pomožne evidence pri sprejemanju izvajanja proračuna,
– pripravlja strokovne podlage in analize za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0044/2008
Lendava, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost