Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-8/2010-2 Ob-1325/10 , Stran 235
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. II. Predmet prodaje: 1. Zemljišče parc. št. 933, travnik 4. razred v izmeri 154 m2 in njiva 4. razred v izmeri 700 m2 vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 78, k^#. Slavina, parc. št. 4788/2, cesta v izmeri 660 m2 vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1740, k.o. Slavina, parc. št. 909/2, travnik 7. razred v izmeri 1330 m2, parc. št. 909/5, travnik 7. razred v izmeri 140 m2 obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1441, k.o. Slavina, in parc. št. 916, njiva 4. razred v izmeri 200 m2 vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 786, k.o. Slavina, izklicna cena: 86.184,00 EUR. Zemljišča se nahajajo v območju z osnovno namensko rabo: Prestranek P12/P3 (območja proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, podrobnejša namenska raba druga območja pretežno za proizvodnjo, obrt in skladišča). 2. Nepremičnina parc. št. 2850/8, travnik 4. razred v izmeri 5.100 m2, dvorišče v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 53 m2, pašnik 2. razred v izmeri 932 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2 in pašnik 2. razred v izmeri 712 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o. Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: Orehek P12/S1/2 (območje stanovanj). 3. Garaža v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Kidričevo naselje 24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o. Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR. 4. Nepremičnina parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje v izmeri 192,00 m2 (v naravi poslovni prostor in pisarna) na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR. 5. Zemljišče parc. št. 661/3, travnik 6. razred v izmeri 510 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 724, k.o. Orehek, izklicna cena: 10.220,00 EUR. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: S – območje stanovanj (Orehek P12/S1/4), s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov. 6. Gostinski lokal z neto koristno površino v izmeri 251,91 m2, ki se nahaja v objektu Podjetniški inkubator Perspektiva v obrtni coni Veliki Otok, ki leži na parc. št. 1449/18, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 698, k.o. Zagon; izklicna cena: 115.600,00 EUR. Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom ter možnostjo zunanje terase. Območje, kjer se nepremičnina nahaja, je urejeno z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04) in je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. Etažna lastnina še ni urejena, predmetni poslovni prostor ni vpisan v zemljiški knjigi. Objekt v katerem se lokal nahaja, je bil leta 2007 adaptiran, gostinski lokal je urejen v podaljšani tretji gradbeni fazi. Lokal ima priključke za vodovodno, telefonsko in električno napeljavo ter priključke za ogrevanje in prezračevanje. 7. Nepremičnine parc. št. 1244/6, travnik 5. razred v izmeri 40 m2, parc. št. 2612/11, pot v izmeri 82 m2, parc. št. 1237/2, pot v izmeri 509 m2, parc. št. 1237/1, njiva 2. razred v izmeri 1183 m2, v deležu do 267/1183 ter 1261/3, travnik 3. razred v izmeri 771 m2, v deležu do 583/863; izklicna cena: 130.200,00 EUR. Nepremičnini parc. št. 1244/6 in 2612/11 sta obremenjeni s služnostno pravico v korist služnostnega upravičenca GIVO d.o.o., nepremičnini 1237/1 in 1237/2 sta obremenjeni s služnostno pravico v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1241/1, 1241/2, 1237/1 in 1238, vse k.o. Postojna, nepremičnina 1261/3 pa je obremenjena s služnostno pravico v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1241/1 in 1241/2, k.o. Postojna. 8. Nepremičnina par.št. 1801, gozd 4. razred v izmeri 1158 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 156, k.o. Bukovje; izklicna cena: 30.000,00 EUR. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: Predjama P1/S1/1 (P1/S2/1) – Predjama – do sprejetja občinskega lokacijskega načrta. III. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. 2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov, obcina@postojna.si, z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno dokumentacijo. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 25. 2. 2010, do 12. ure. Upoštevale se bodo le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na naslov prodajalca. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti