Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

276. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010, stran 1007.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin – kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      16.850.076
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          11.316.816
70   DAVČNI PRIHODKI               9.766.920
    700 Davki na dohodek in dobiček       8.648.220
    703 Davki na premoženje            630.700
    704 Domači davki na blago in storitve     488.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.549.896
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     756.542
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            17.000
    712 Denarne kazni               65.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in        80.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          631.354
72   KAPITALSKI PRIHODKI              870.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       600.000
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemlj.        270.000
    in nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                19.400
    730 Prejete donacije iz domačih virov     19.400
74   TRANSFERNI PRIHODKI             4.643.860
    740 Transferni prihodki iz drugih      1.707.112
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz državn. proračuna   2.936.748
    iz sredstev pror. EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        17.550.585
40   TEKOČI ODHODKI               3.322.887
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     842.173
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    136.033
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.201.081
    403 Plačila domačih obresti          128.600
    409 Rezerve                  15.000
41   TEKOČI TRANFERI               6.515.829
    410 Subvencije                431.061
    411 Transferi posameznikom         2.532.200
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    810.395
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      2.742.173
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            6.702.551
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   6.702.551
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.009.318
    431 Investicijski transferi pravnim      373.984
    in fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          635.334
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     –700.509
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
    IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DEL.
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev          0
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premož. v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA             0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              500.000
    ZADOLŽEVANJE                 500.000
    500 Domače zadolževanje            500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             577.000
55   ODPLAČILA DOLGA                577.000
    550 Odplačila domačega dolga         577.000
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        –777.509
    (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –77.000
XI.  NETO FINANCIRANJE               700.509
    (VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          777.509
    DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          777.509
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,
– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
– drugi prihodki, ki jih določi župan.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 10.000 €.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 €. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 500.000 €.
Občina v letu 2010 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-421/2009
Črnomelj, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost