Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

280. Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje, stran 1011.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Kočevje
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom so predpisane vrste in višine občinske takse, način ravnanja taksnih zavezancev pri namestitvi in uporabi taksnih predmetov in plačilo takse na območju Občine Kočevje (v nadaljevanju: občina).
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
V Občini Kočevje se plačujejo občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev (v nadaljevanju: taksni predmeti):
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
4. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Občino Kočevje pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Taksni predmeti, ki so postavljeni na razna ogrodja, veljajo za odstranjene, ko je odstranjeno tudi ogrodje, na katerem je bil taksni predmet pritrjen.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
(prijava in namestitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje pristojnega organa občinske uprave.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) in druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev taksne obveznosti.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca, ki vpliva na obračun ali prenehanje taksne obveznosti, pisno prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
6. člen
(višina občinske takse)
Višine občinske takse za posamezne taksne predmete in storitve so izražene v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Vrednost točke po tem odloku znaša 0,07 € in se usklajuje enkrat letno.
Župan enkrat letno s sklepom določi vrednost točke za obračun občinske takse iz prvega odstavka tega člena, na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
(odmera občinske takse)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki vsebuje tudi dovoljenje iz 5. člena tega odloka.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto dni, se taksa obračuna za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na podlagi prijav zavezancev.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi občinski organ pristojen za nadzor.
Takse za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
8. člen
(plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta plačati predpisano takso.
Takse, ki se plačujejo v letnih zneskih se plačujejo polletno za nazaj, plačane morajo biti v petnajstih dneh od vročitve odločbe. Odločbe se vročijo po 1. juniju za prvo polletje tekočega leta in po 1. decembru za drugo polletje tekočega leta.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi, lahko pristojni občinski organ razveljavi odločbo in izvede ukrepe v skladu z 11. členom tega odloka.
Pravica do izterjave neplačane občinske takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane občinske takse zastara po dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti taksa vrnjena.
9. člen
(oprostitev plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo:
– državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v občini Kočevje ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kočevje.
Glede na namen so plačila občinske takse oproščene:
– organizacije oziroma društva s sedežem v Občini Kočevje pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne dejavnosti ter objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru,
– občinska taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v času volilne kampanje, na za ta namen določenem javnem mestu,
– občinska taksa se ne plačuje v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prosto) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino,
– v izjemnem primeru, ko gre za širši družbeni interes organ občinske uprave na podlagi soglasja župana oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse,
– občinska taksa se ne plačuje v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi občinskih taks.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski organ pristojen za nadzor in občinski organ pristojen za finance.
11. člen
(ukrepanje občinskega organa pristojnega za nadzor)
Občinski organ pristojen za nadzor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski organ pristojen za nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
12. člen
(ukrepanje občinskega organa pristojnega za finance)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski organ pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
13. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 900,00 € se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ki:
– ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
– v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem.
Z globo 600 € se sankcionira posameznik, ki v zvezi samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 € se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 € se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 79/05).
16. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2010.
POSEBNI DEL
Tarife komunalnih taks
Tarifa št. 1
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki, cirkusi, sejmi, razstave, glasbeni dogodki in podobno) se za vsak uporabljeni m2 površine plača občinska taksa:
1.1. Za razstavljanje predmetov in prirejanje
razstav se plača:
dnevno za vsak m2 zasedene površine          5 točk
1.2. Za zabavne prireditve (za prodajo hrane in
pijače na raznih prireditvah) se plača:
dnevno za vsak m2 zasedene površine         10 točk
1.3. Za prodajo zelenjave, cvetja, sveč,
časopisov, spominkov, knjig, tekstila ter
obrtnih izdelkov se plača:
dnevno za vsak m2 zasedene površine 5 točk
1.4. Za cirkus in zabavni park se plača:
dnevno za vsak m2 zasedene površine         3 točke.
Pojasnila:
1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ceste, ulice, trgi, pločniki, pešpoti, zelenice, parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju Občine Kočevje ter javni prostori in površine v lasti Občine Kočevje.
2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.
3. Zavezanci po tej tarifni številki so dolžni 5 dni pred uporabo javne površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati občinsko takso.
4. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v namene, določene v tej tarifni številki.
5. Pri stojnicah in kioskih se šteje za zasedeno površino vsa zasedena površina povečana za 1 m na vse strani od zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
6. Občinska taksa se ne plača za uporabo javne površine, za katero je uporaba in plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim organom, če je v pogodbi to izrecno navedeno.
7. Občinska taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
Tarifa št. 2
Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača občinska taksa:
2.1. Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, samostoječih reklamnih stebrih, oglasnih in reklamnih tablah, transparentih, platnih, praporih, zastavah, stenah zgradb, balonih in podobno se plača:
2.1.1. Če so začasnega značaja:
2.1.1.1. Do vključno 1 m2             2 točki/dan
2.1.1.2. Od 1 m2 do vključno 2 m2         4 točke/dan
2.1.1.3. Od 2 m2 do vključno 3 m2         6 točk/dan
2.1.1.4. Od 3 m2 do vključno 4 m2         8 točk/dan
2.1.1.5. Od 4 m2 do vključno 5 m2         12 točk/dan
2.1.1.6. Od 5 m2 do vključno 10 m2        18 točk/dan
2.1.1.7. Nad 10 m2                30 točk/dan.
2.1.2. Če so trajnega značaja:
2.1.2.1. Do vključno 1 m2           600 točk letno
2.1.2.2. Od 1 m2 do vključno 2 m2      1.400 točk letno
2.1.2.3. Od 2 m2 do vključno 3 m2      2.100 točk letno
2.1.2.4. Od 3 m2 do vključno 4 m2      2.800 točk letno
2.1.2.5. Od 4 m2 do vključno 5 m2      4.200 točk letno
2.1.2.6. Od 5 m2 do vključno 10 m2      6.400 točk letno
2.1.2.7. Nad 10 m2             10.000 točk letno.
2.2. Točke, navedene v številki 2.1., se pomnožijo s faktorjem 0,25 za smerokaze, pri čemer se za smerokaz smatra tabla velikosti do 1m2 in so namenjeni usmerjanju udeležencev v prometu k poslovnim prostorom, ki so odmaknjeni od glavne ceste. Obvestilni del vsebine obsega le podatke, ki so nujno potrebni, da lahko udeleženec v prometu spozna, na kaj smerokaz opozarja, usmerjevalni del vsebine pa obsega podatke o tem, kje leži objekt, na kar opozarja ustrezna puščica.
2.3. Za elektronske in druge svetlobne napise, kot so na primer reklamni panoji z vrtljivo površino, elektronski reklamni panoji (display), reklamni stolpi, svetlobno projecirane površine in drugi svetlobni napisi se plača:
2.3.1. Do vključno 1 m2           3.600 točk letno
2.3.2. Od 1m2 do vključno 4 m2        6.000 točk letno
2.3.3. Nad 4m2               12.000 točk letno.
2.4. Za vitrine, izložbe, oglasne
omarice se plača:
2.4.1. Do vključno 1 m2           2.400 točk letno
2.4.2. Od 1m2 do vključno 4 m2        4.800 točk letno
2.4.3. Nad 4 m2               7.200 točk letno.
Pojasnila:
1. Javna mesta po tem odloku so vse javne površine, tudi objekti v javni rabi, ki so namenjene uporabi oziroma koristi vseh ljudi in skupnosti pod enakimi pogoji.
2. Kot površino taksnega predmeta po tej tarifni številki štejemo celotno površino taksnega predmeta oziroma površino pravokotnika, ki zaobjame vse dele taksnega predmeta.
3. Zavezanci po tej tarifni številki so dolžni 5 dni pred namestitvijo taksnega predmeta sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje namen, čas in opis taksnega predmeta, pridobiti ustrezno dovoljenje ter plačati občinsko takso.
4. Plačila občinske takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti izključno nekomercialnega namena in javni zavodi ter društva, če se uporabljajo za namene, ki jih financira proračun Občine Kočevje.
5. Občinska taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
Tarifa št. 3
Druge oblike uporabe javne površine.
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov, ureditev gradbišč, potujočih prodajaln uporaba pločnikov, trgov, teras v gospodarske in gostinske namene se za vsak uporabljeni m2 površine dnevno plača občinska taksa:
3.1. Za uporabo javne površine pred poslovnimi    2,5 točk
prostori za opravljanje gostinske, turistične
dejavnosti, slaščičarno in trgovino, dnevno
3.2. Za kioske za vsak uporabljeni m2
površine:
3.2.1. Za prodajo hrane, pijač, sadja in       850 točk
zelenjave, letno
3.2.2. Za prodajo cvetja, sveč, časopisov,      600 točk
obrtnih izdelkov ter drugo, letno
3.3. Za premične gostinske prikolice in
potujoče prodajalne za vsak uporabljeni m2
površine:
3.3.1. Z živilskimi proizvodi, dnevno        200 točk
3.3.2. Z neživilskimi proizvodi, dnevno       150 točk
3.4. Za namene gradbeništva za vsak
(adaptacija poslovnih in stanovanjskih
prostorov):
3.4.1. v obdobju od 1. 5. do 30. 9. dnevno      1 točka
3.4.2. izven tega obdobja               0 točk
3.5. Za prekope in druge začasne namene dnevno    3 točke.
Pojasnila:
1. Z javno površino po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov, trgov, teras pred poslovnimi prostori ter druge urejene in neurejene javne površine v lasti Občine Kočevje.
2. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v namene, določene v tej tarifni številki.
3. Zavezanci po tej tarifni številki morajo 5 dni pred uporabo javne površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino, pridobi ustrezno dovoljenje in hkrati plačati občinsko takso.
4. Občinska taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
– za namene gradbeništva, prekopov in drugih začasnih namenov, če je investitor občina ali krajevna skupnost;
– za uporabo javne površine, za katero je uporaba in plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim organom, če je v pogodbi to izrecno navedeno.
5. Občinska taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
Št. 419-1/2009-1404
Kočevje, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti