Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

287. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2010, stran 1024.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 30. seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2010
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    16.047.576
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           8.611.979
70   DAVČNI PRIHODKI               7.258.364
    700 Davki na dohodek in dobiček       6.435.164
    703 Davki na premoženje            580.500
    704 Domači davki na blago in storitve     242.700
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.353.615
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     614.665
    premoženja
    711 Upravne takse in pristojbine        4.000
    712 Globe in druge denarne kazni        21.200
    713 Prihodki od prodaje blaga in       508.750
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          205.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI             1.278.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        78.000
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     1.200.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE               253.304
    730 Prejete donacije iz domačih virov     253.304
74   TRANSFERNI PRIHODKI             5.904.293
    740 Transferni prihodki iz drugih      2.400.312
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      3.503.981
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      17.479.011
40   TEKOČI ODHODKI               3.082.199
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     746.144
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    123.286
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.928.769
    403 Plačila domačih obresti          30.000
    409 Rezerve                  254.000
41   TEKOČI TRANSFERI              4.159.420
    410 Subvencije                333.050
    411 Transferi posameznikom in        1.479.700
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    355.660
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.991.010
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            9.685.176
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   9.685.176
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            552.216
    431 Investicijski transferi pravnim in     92.216
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          460.000
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.- I.)  –1.431.435
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     100.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       100.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    751 Prodaja kapitalskih deležev        100.000
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    finančnih naložb
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      100.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          155.000
55   ODPLAČILA DOLGA                155.000
    550 Odplačila domačega dolga         155.000
    IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     –1.486.435
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –155.000
    XI. NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)            1.431.435
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
    9009 Splošni sklad za drugo         2.390.189
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih javnih institucij za določene namene ki zahtevajo sorazmerni izdatek.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske odhodke ko so vplačani na žiro račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik sveta.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta z naslednjimi omejitvami:
– v okviru posameznega podprograma neomejeno,
– med posameznimi podprogrami v okviru enega programa do višine 15% posameznega programa iz katerega se sredstva prerazporejajo,
– med glavnimi programi v okviru enega področja porabe do višine 5% sredstev posameznega področja porabe,
– med področji porabe do višine 3% vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
– med neposrednimi uporabniki proračuna do višine 1% vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O izvršenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Za prvih šest mesecev poroča do konca meseca septembra 2010, za celotno obdobje leta 2010 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za leto 2010.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe ki presegajo 5.000,00 EUR brez pisnega soglasja župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50% mora predhodno potrditi občinski svet. Spremembe vrednosti projekta morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Uvrstitev teh projektov mora biti usklajena s proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. in 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
9. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 4.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2010-BA
Lendava, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost